Tăng ngăn hâi: 24/12/2019

VOV4.Sêdang - Vâ ai tơ’nôm mơheăm ‘măn kơd^ng ăm tơdroăng ki pơlât mâu ngế a rôh Têt Lo hơnăm nếo [ă Têt khôi hmâ Canh Tý 2020, a kong pơlê Kon Tum hên tơdroăng ki pleăng mơheăm dế châ tơku\m po.

 

Kăn [o#, ko\ng nhân EVN Kon Tum chêh inâi pleăng mơheăm

 

 {ă tơdroăng ‘’Rơtuh plâi nuih môi hiâm mơno’’, kơxo lơ 23/12 a pơlê kong kơdrâm Kon Tum, Ko\ng ti On tơhrik Kon Tum tơku\m po Măng t^ng khêi EVN rôh má 5 veăng amê ai lối 100 ngế kăn [o#, ko\ng nhân kơvâ On tơhrik.

 

 

Veăng kum mơheăm ki kơnía dêi tơná ăm mâu ngế ki tamo

 

 

Tơdroăng kố ai vâ chê 100 ngế kăn [o#, mâu ngế pêi cheăng hiăng kum kơto mơheăm ki kơnía dêi tơná ăm tơdroăng ki ‘măn kơd^ng to\ng pơlât mâu tamo. Mâu kăn [o#, ko\ng nhân ki u ối pơrá chêh inâi [ă hbrâ rơnáu pleăng mơheăm drêng Hngêi pơkeăng kal. Hdrối mê, tíu têa kơxăng Kon Tum xuân hiăng tơru\m [ă Khu lo to\ng veăng kong pơlê Kon Tum tơku\m po Hâi pleăng mơheăm hơnăm 2019.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định