Tăng ngăn hâi: 29/6/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pêi pro tiô tơdroăng tơkêa bro Rak vế [a\ mơnhông cheăng khôi ton nah mâu hdroâng kuăn ngo a tung kong pơlê Kon Tum, sap hơnăm 2017 troh nôkố, Vi [an kong pơlê xing xoăng ăm 2 rơtal 200 rơtuh liăn vâ Khu pơkuâ hdroâng kuăn ngo kong pơlê tơku\m po pêi pro.

Ing mê, hên tơdroăng cheăng tiô khôi vâi krâ nah môi tiah pế drôu, te\n pong chêa, te\n rơneăm hmôu [a\ ki ê hía châ rak vế [a\ mơnhông mơdêk. Tơdroăng po rơdâ pêi pro, troh nôkố, Khu pơkuâ hdroâng kuăn ngo kong pơlê mơjiâng châ 9 [âng, điah ‘na tơdroăng mơjiâng pro 9 tơdroăng cheăng tiô khôi vâi krâ nah (te\n hmôu, tiâm tơniâm, te\n pong, chêa, pế drôu xiâm, pro mơne\ng, pro têng nêng, pong rơgí plong, pong rơgí pro um, meăn pro tơmeăm); tơdrêng amê to\ng kum thâ tơdroăng hnê te\n hmôu dêi hdroâng kuăn ngo Rơ Măm [a\ hdroâng kuăn ngo Hrê ki tơ’lêi hía lôi.

Ki nhên cho hiăng tơku\m po hên lâm hnê te\n hmôu ăm mâu hdroâng kuăn ngo Rơ Măm, Hrê; xing xoăng 350 túa te\n ăm rơpo\ng [a\ khu rơpo\ng ai tơdroăng pêi cheăng te\n hmôu.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định