Tăng ngăn hâi: 10/2/2015

VOV4.Sêdang - Drêng vâ chê troh Têt A$t Mui hnăm 2015, kơvâ ngăn pơkeăng [ă khăm pơlât kong pơlê Dak Lak nếo tơku\m lăm pôu, hbru tơmeăm Têt ăm mâu kăn [o#, mâu lêng Đông tơkăng kong 747-cho tíu pêi cheăng pro nho\ng o hên hơnăm dêi khu ngăn pơkeăng kong pơlê. A rôh lăm pôu, khu kăn hiăng tơmâng kăn teăng mâ đông tơkăng kong 747 tối mâu tơdroăng dêi đông hiăng pêi pro tung hơnăm 2014; malối ‘na ‘mâi mơnhông đông lêng, tơniăn tung rêh ối dêi mâu kăn [o#, mâu lêng. Đông kố đi đo tơru\m [ă khu kăn pơkuâ tơring, cheăm rak ngăn krâu khât ‘na rêh ối, cheăng kâ dêi kuăn pơlê, malối tơdroăng kring vế kơpong troăng, tơnêi tơníu tíu tơkăng kong 747, pê klêi hnoăng cheăng ki kuăn pơlê hiăng púi vâ, pâ thế. Kăn [o#, mâu lêng đông kô mơ-eăm hriâm vâ tơxâng [ă inâi Mố đo#i Pôa Hồ, ngế pú mâ dêi kuăn pơlê [ă mâu khu kăn pơlê cheăm.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định