Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 23/10, Kuo#k ho#i tơmâng tối tơbleăng tơdroăng tơkêa Luât ‘mâi hơ’leh, tơ’nôm mâu tơdroăng luât hbrâ mơdât pơreăng HIV/AIDS [ă tơpui mơ’no tơdrêng tung um tơvi ‘na tơdroăng luât mê. Tơdroăng ‘mâi hơ’leh luât vâ pro xiâm luât ki tro vâ pơkâ mơdât pơreăng AIDS a hơnăm 2030 môi tiah tơdroăng pơkâ 20 dêi Khu xiâm Đảng hneăng 12 hiăng pơkâ. 

Môi tuăn tơdroăng tơkêa luât po rơdâ tơdroăng châ tơmâng vâ ‘nâi tơdroăng dêi mơngế tâ tú HIV, mâu kăn tối tiah kố, tơdroăng po rơdâ mê cho kal khât vâ kring vế pêi pro tiô pơkâ ‘na rak ngăn dêi tơnêi têa tung tơdroăng hbrâ, mơdât HIV, pro tơ’lêi hlâu vâ mơngế ki tâ HIV re\ng châ hnê tối ‘na rak vế ivá, pơlât tơniăn ivá.

{ă mâu tơdroăng ‘mâi hơ’leh nhên, châ môi tuăn hên, mâu kăn tối thế Kuo#k ho#i séa ngăn tơbleăng tơdroăng tơkêa luât ‘mâi hơ’leh, tơ’nôm mâu tơdroăng luât hbrâ mơdât, HIV/AIDS. 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định