Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


 

VOV4.Sêdang - Tơdroăng ki ‘mêi ‘măk ‘na tơnêi tíu, hyôh kong prâi, kroăng têa a kong pơlê Lâm Đồng dế hlo rế ó khât. Xua ing tơdroăng pro mơgrúa mâu tơnêi tíu mê ối trâm hên pá puât. Ki păng ‘nâng ăm hlo, mê cho tơdroăng Tơkêa pro ki vâ pro mơgrúa khu xok a cheăm Madagoui, tơring Dà Huoai, lơ tơdroăng tơkêa bro mơgruá le\m ăm khu xok a kơpong Cam Ly, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt.

 

 

Hiăng luâ 2 hơnăm pơxiâm mơjiâng pro, troh nôkố tơdroăng tơkêa kơpong mơ’no trếo ‘mêi tơku\m a cheăm Madagoui, tơring Dà Huoai, kong pơlê Lâm Đồng hlo ôh tá hơ’leh klâi. Xok ki vâi hvât a cheăm xuân ối hlo hên h^n, pro ‘mêi troh kong prâi, tơnêi tơníu, pro kuăn pơlê hêng hôu. Tơdroăng tơkêa kố xua Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Môi trường An Vương (cheăm Madagoui, tơring Dà Huoai) ‘no liăn, [ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no ai 150 rơtal liăn. Tơdroăng tơkêa kố cho vâ prâu tah xok a pơlê kân Madagoui [ă mâu cheăm ki tơdjêp k^ng ối tung tíu xiâm tơring Dà Huoai (Lâm Đồng).

Tiô tối hdrối sap ing khế 1 troh khế 3 hơnăm 2020, tơdroăng tơkêa kố kô pro klêi [ă pơxiâm pêi cheăng [a\ ivá prâu châ 90 ta#n xok tung môi hâi măng.

Laga, tiô pôa Nguyễn Hùng Cường, kăn pho\ ngăn kế tơmeăm khoăng tung têa, a tơnêi [ă hyôh kong prâi tơring Dà Huoai; vâ chê 2 hơnăm kố, nôkố tơdroăng tơkêa bu nếo pro klêi tơdroăng ki gu băng tơnêi. Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Môi trường An Vương tối hên tơdroăng ki tơdjâk chiâng hrá, tung mê ai xiâm kối ki xơpá ‘na kơxo# liăn.

‘’Tung pơla hdrối kố nah, Vi [an hnê ngăn tơring [ă mâu kơvâ cheăng hiăng pơkâ Ko\ng ti pêi cheăng tiô rơnó Môi trường An Vương pêi pro re\ng tơdroăng ki pro, la nôkố bu nếo pơxiâm pêi klêi tơdroăng ki gu tơbăng tơnêi, ‘na troăng prôk, hngêi ki cheăng xuân tá hâi ‘no liăn. Xiâm kối tíu pêi cheăng kố tối cho xơpá ‘na liăn ngân. Nôkố, vâi dế chêh pro mâu hlá mơ-éa pâ mơdon tơdroăng ki ‘no liăn pro’’.

 

 

Xok pêng plế a tíu xiâm tơring Dà Huoai

 

Nôkố, rêm hâi kơpong tíu xiâm tơring Dà Huoai ok lối 30 ta#n xok. Xua tá hâi ai hngêi kơmăi ki uâ mơdiê mê kơ koan ki ai tơdjâk troh dêi tơring athế mung rơxế, mung mâu ngế pêi cheăng go#m văng, pơto chơ tâp kơđu xok. Pôa Nguyễn Văn Quang, Đo#i mơgrúa le\m kong prâi tơnêi tíu, Khu rak ngăn tơdroăng tơkêa ‘no liăn cheăng mơjiâng pro [ă Kế tơmeăm tơdjuôm tơring Dà Huoai ăm ‘nâi, mơ-eăm tâi ivá, khu kố bu go#m, chơ tâp kơđu châ 20 ta#n xok. Mê xok ki u ối, ối lôi tiah mê, malối cho a mâu kơpong kơchơ, tíu ki ai hên kuăn pơlê, pro ‘mêi kong prâi tung kơpong rế hía rế ó.

‘’Nôkố, rêm khế ngin xôh pơkeăng a xok vâ kơdroh ki xú ‘mêi [ă xế puâ hbrâ mơdât pơreăng. Hmâ mung rơxế kui, tâp kơđu đi đo, ‘no hrê hên ivá’’.

 

 

Tơdroăng ki xok ôh ti châ prâu tah, pro ‘mêi a kpong kơchơ Dà Huoai

 

A kong pơlê Lâm Đồng, ôh ti xê to tơring Dà Huoai, hên tơring ki ê xuân dế trâm tơdroăng ki môi tiah mê. Achê kố, Vi [an hnê ngăn tơring Đức Trọng hiăng ai hlá mơ-éa pơtroh ăm kơvâ cheăng ki ai tơdjâk troh kong pơlê xo tơvêh tơdroăng tơkêa Hngêi kơmăi prâu tah, tâp kơđu xok Trường Thành a cheăm Tân Thành xua tơdroăng ki hrá mơjiâng pro. Tơdroăng tơkêa kố châ hbru ăm phêp ‘no liăn pro sap ing khế 6/2016, [ă tâi tâng kơxo# liăn ‘no lối 189 rơtal liăn, túa pơkâ prâu tah, tâp kơđu tâi tâng mâu xok ki hvât dêi tơring Đức Trọng, [ă tơdah xo tơ’nôm môi iâ xok hvât sap ing 2 tơring ki achê cho Đơn Dương [ă Lâm Hà.

Laga, troh nôkố mâu kế tơmeăm xiâm ăm hngêi kơmăi prâu tah, tâp kơđu xok xuân dế ối hrá mơjiâng pro. Xua mê, tơdroăng ki ‘mêi kong prâi tơnêi tíu akố xuân tá châ pơkâ tơleăng.

Ki ó tâ, a pơlê kong kơdrâm Đà Lạt, mơni ‘mêi kong prâi tơnêi tíu dêi pơlê kong kơdrâm ôm hyô tối tơdjuôm, kơpong tíu ki hvât xok Cam Ly tối krê rế hía rế ‘mêi [ă tơpá vâ hbrâ mơdât. Rêm hâi, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt go#m [ă tâp kơđu dâng 250 ta#n xok. Xua Hngêi kơmăi prâu tah chiâng trếo ki kơ-[êl xúa ôh tá tơ-[rê, tíu ki hvât xok Cam Ly hiăng kl^ng péa xua ‘mêi [ă hên xok luâ râ, nôkố athế mơ-eăm lôu péa tơdah xo tâp kơđu xok. Hơnăm nah, pôa Trần Hồng Hà, kăn xiâm ngăn kế tơmeăm khoăng tung têa, a tơnêi [ă hyôh kong prâi hiăng ai rôh pêi cheăng [ă khu kăn pơkuâ [ă kơvâ cheăng ki ai tơdjâk troh vâ pơkâ tơleăng tơdroăng ki ‘mêi kong prâi tơnêi tíu a kơpong xí Cam Ly, pơlê kong kơdrâm Đà Lạt. Kăn xiâm tối pơchân: Đà Lạt cho môi to pơlê kong kơdrâm ôm hyô kân mê hvât xok cho môi tơdroăng ki kal pêi pro tơdrêng tung pơla pin tá hâi ai môi túa pơkâ, ‘no liăn tơtro.

Hlo tơdroăng ki ai hên xok luâ râ, pro ‘mêi troh kong prâi tơnêi tíu, khế 9/2020, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Lâm Đồng hiăng pơkâ k^ tơkêa tơdroăng kl^ng péa tíu ki ok xok Cam Ly, vâ pơkâ tơleăng tơdroăng ki ‘mêi kong prâi tơnêi tíu. Tiah mê, tâi tâi tâng kơxo# liăn vâ pro tơdroăng kố lối 48 rơtal liăn. Khu ki ‘no liăn tơdroăng tơkêa cho Ko\ng ti tơlo liăn tê mơdró kơpho# Đà Lạt; hâi khế pro sap ing hơnăm 2020 troh hơnăm 2022.

Quang Sáng chêh

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định