Tăng ngăn hâi: 18/10/2020

VOV4.Sêdang - Lâm Đồng cho tíu ki tơku\m 43 hdroâng kuăn ngo nho\ng o. Tung pơla pêi cheăng kâ - rêh ối, khôi túa le\m tro dêi kuăn pơlê tơrêm tíu, tung kơpong hiăng tơdjâk, achê, tơmot ‘na mơhno túa le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo ki rêh ối hiăng ton akố, mơjiâng chiâng túa le\m tro, hên khôi túa, vêa vong. Ki pơkâ dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Lâm Đồng a tơrêm mâu hneăng Hôp kân, mê cho tơku\m mơhno túa le\m tro [ă mơnhông mơhno túa le\m tro, kal tơmâng ngăn khât tơdroăng ki mơjiâng ki kơnía git dêi mơhno túa le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế.

 

Môi tuăn tiô tơdroăng pơkâ dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Lâm Đồng a tơrêm mâu hneăng Hôp kân dêi Đảng [o#: ‘’Tơku\m rak vế [ă mơnhông mơhno túa le\m tro, rak vế mâu tơmeăm khoăng, tơdroăng mơhno mơjiâng túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo ki rêh ối; tung mê, tơku\m mơnhông ki kơnía git dêi mơhno túa le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo; tơdrêng amê, hnối pêi tơru\m [ă mơnhông mơhno túa le\m tro ‘na kơvâ ôm hyô’’, Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá [ă ôm hyô dêi kong pơlê Lâm Đồng đi đo vâ môi tuăn ‘na tơdroăng tơru\m cheăng [ă mâu troăng hơlâ dêi tơrêm pơlê rak vế, pêi pro tơmeăm khoăng ki kơnía git dêi khôi túa, vêa vong hdroâng kuăn ngo tơná.

 

 

Mâu rơxông nếo châ hnê tối ing tơdroăng mơđah to\n chêng tơgôu koăng

 

 

 

 Ki nhên ga, hiâm mơno ki rak vế ngăn ‘’Tơdroăng mơđah to\n chêng tơgôu koăng Tây Nguyên’’, mơnhông ‘na mâu mơd^ng ki le\m tro dêi mâu hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế ki vâ rế hía he\ng lôi; ‘mâi rơnêu mâu pơlê pêi cheăng tiô khôi hmâ [ă tơdroăng ki pêi cheăng tiô khôi hmâ, vêa vong ki rế vâ hía lôi; tơdroăng ki mơnhông mơdêk mơhno túa le\m tro tiô túa cheăng ki xiâm, ivá cheăng dêi tơná vâ thăm mơdêk tơdroăng mơnhông pêi cheăng kâ-rêh ối pơlê pơla, kring vế tơniăn tơdroăng rêh ối kuăn pơlê, hnoăng cheăng lêng kring vế…

Jâ Nguyễn Thị Bích Ngọc, Kăn pơkuâ Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá, ôm hyô dêi kong pơlê Lâm Đồng tối ăm ‘nâi: Lâp kong pơlê dế kố ai 36 tíu, tơmeăm khoăng châ chêh tối tung hlá mơ-éa ki hiăng châ mơnhên tối. 20 tíu tơbâ ki kal dêi tơnêi têa, tung mê ai: 2 tíu ki tơbâ dêi tơnêi têa ki xiâm mê cho Kong ilâng tơnêi têa Cát Tiên [ă Tíu ki séa ngăn ‘na tơmeăm khoăng roh vâi krâ nah Cát Tiên; 2 tíu tơmeăm tơbâ ki le\m tro; 14 tíu ki tơbâ tơdroăng roh ton nah ki le\m mơnâ mâ ngăn [ă 2 tíu tơbâ tơdroăng, tơmeăm khoăng dêi kăch măng.

 

 

Hên vêa vong dêi túa le\m tro mơhno túa le\m tro vêh po a hâi leh mơd^ng

 

 

 Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá, ôm hyô hiăng vâ môi tuăn kring vế, rak ngăn, pơtối mơnhông mâu tơmeăm khoăng roh ton nah, túa le\m tro, mâu tíu ki le\m krip, ki tơdro\m, mâu tơmeăm khoăng ki kơnía git vâ mâu tơmeăm ki tơbâ pơtối châ rak vế, pêi pro pơtối mơdêk.

Kong pơlê Lâm Đồng hiăng pơkâ pêi pro tơdroăng tơkêa bro ‘’Kring vế, rak ngăn [ă mơnhông ‘na roh mơđah to\n chêng tơgôu koăng Tây Nguyên dêi mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Lâm Đồng troh a hơnăm 2020’’, Tơdroăng tơkêa pêi pro ‘’Rak vế, ‘măn chôu, mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo ki rêh ối hiăng ton a kơpong kố dêi kong pơlê Lâm Đồng pơla sap ing hơnăm 2018-2020 [ă pơkâ troăng hơlâ vâ pêi pro troh a hơnăm 2030’’ hiăng châ pơkâ pêi pro châ tơ-[rê.

Rêm hơnăm, Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá, ôm hyô mâu pơlê cheăm a kơpong hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế, tơku\m po hên lâm to\n chêng tơgôu koăng mơjiâng chiâng tíu ki vâ rêm rơxông, rêm chal mâu vâi krâ ki rơkê ki hiăng djâ troăng hdrối hiăng hnê mơhno túa to\n chêng tơgôu koăng, mơhno túa le\m tro ăm mâu rơxông kơ’nâi. Dế nôkố, tâi tâng mâu pơlê cheăm hiăng ai Kâu lăk [o# chêng koăng. Kong pơlê hiăng tơku\m po 2 hdroh séa mơnhên, vâ pôk inâi Nghệ nhân Ưu tú, 8 ngế ki dế châ mơnhên ngăn vâ pôk inâi ki kố.

Tơmeăm khoăng: ‘’Pơlê hdroâng kuăn ngo Churu a cheăm Proh, tơring Đơn Dương; Tíu tơbâ tơdroăng roh ton nah dêi kăch măng, Hngêi phak Vâi hdrêng Đà Lạt hiăng châ ‘mâi rơnêu, cho vâ rak vế, chôu ‘măn ki kơnía dêi mơhno túa le\m tro, tơdroăng roh ton nah. Tung mê, hiăng mơ’no liăn ‘mâi mơnhông lối 10 tơdroăng leh mơd^ng ki kkal xiâm dêi mâu hdroâng kuăn ngo, môi tiah, T^ng tơbâ kiâ hlâ dêi mơngế Churu [ă khu hdroâng K’ho a thôn Klong, tơring Đức Trọng, t^ng Nhô Wèr dêi hdroâng K’ho Srê a tơring Di Linh, t^ng Bok Chu-bur dêi hdroâng Churu a tơring Đức Trọng, mâu túa t^ng rơkâu báu chiâk dêi hdroâng Mạ a tơring Bảo Lâm, t^ng djiân báu tung hno dêi hdroâng K’ho a tơring Lâm Hà [ă hên he\ng mâu tơdroăng t^ng, mơd^ng ki ê.  Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro hiăng mơ’no liăn ‘mâi mơnhông, mơdêk mâu pơlê pêi cheăng tiô tơdroăng cheăng tiô khôi hmâ dêi hdroâng kuăn ngo ki iâ mơngế, môi tiah: cheăng pro hơnâng [ă [â dêi mơngế Churu a Tu Tra, tơring Đơn Dương, cheăng me\n tơnêi hne\n Krăng Gọ, tơring Đơn Dương, te\n mơjiâng tơmeăm, pế drôu xiâm, cheăng tiâm tơniâm, cheăng te\n hmôu djiâ [ă hên mâu tơdroăng cheăng ki ê. 33 to pơlê ki pêi tơdroăng cheăng tiô khôi hmâ hiăng châ Vi [an hnê ngăn kong pơlê mơnhên tối cho pơlê ki pêi hnoăng cheăng tiô khôi hmâ, tơ’mot hên, kơdrâm kơdre\ng tơmối mot ngăn, ‘nâi ple\ng, châ hlê nhên ‘na khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo akố.

Mâu túa cheăng ‘na mơhno túa le\m tro rế hía rế châ mơnhên, pêi pro tơtro; troh nôkố, tâi tâng 142 to cheăm, bêng, pơlê kân ai hngêi mơhno túa le\m tro; lối 900 to thôn pơlê hiăng ai hngêi mơhno túa le\m tro vâ kum tơdroăng rêh kâ ối dêi kuăn pơlê. Rêm hơnăm, Hngêi ‘măn tơbleăng kế tơmeăm dêi Lâm Đồng mơhno tơbleăng ăm lối 50 rơpâu roh ki ăm tơmối mot ôm hyô, lăm ngăn; Hngêi ‘măn hlá mơ-éa kong pơlê kum ăm lối 900 rơpâu ngế ki mot pơchuât ngăn; tơku\m po lối 40 tơdroăng t^ng, mơd^ng a mâu hâi ki mơd^ng kân; tơku\m po 80 hdroh tơdroăng mơđah ‘na hơdruê xuâng, mơđah ăm lối 200 rơpâu ngế ngăn; mơđah 553 roh  mơđah um xinê ukố umê, mơđah tơbleăng ăm lối 100 rơpâu ngế hdroâng kuăn ngo. Hnê mơhno, tối tơbleăng ‘na tơdroăng mơjiâng rơpo\ng hngêi phâi tơtô, tơdâng tơ’mô, rơkê ple\ng, hơniâp ro [ă hên mâu tơdroăng cheăng, môi tiah: Hneăng tơ’noăng ‘’Roh kâ hmê rơpo\ng hngêi ki tơtô, phiu ro’’, tơdroăng ki rak vế khôi túa roh vâi krâ nah ‘na tơdâng tơ’mô hnoăng rêh ối pơla khu vâi kơdrâi [ă vâi kơnốu, hbrâ, tơplâ mơdât tơdroăng tơpâm tơxiăn dêi rơpó tung on veăng, rơpo\ng hngêi, pơkâ mơ’no hnoăng cheăng ki nhên ‘’Khu xiâm ki tơpui kâ, tơno tơnêng tung on veăng, rơpo\ng hngêi’’.

 

Vêh mơnhên tối mơhno túa le\m tro athế prôk ahdrốid vâ veăng kum, hnê mơhnhôk kuăn pơlê mâu hdroâng kuăn ngo tung kong pơlê rak vế, pêi pro châ chiâng tung rêm hnoăng cheăng kal kí, Khu ngăn ‘na túa le\m tro, ivá, ôm hyô hiăng mơdêk tơdroăng cheăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê tơru\m mơjiâng tơdroăng rêh ối mơhno túa le\m tro’’ a tơrêm hnoăng cheăng [ă mâu troăng pêi pro ki nhên hnối ai tơdjâk troh mơjiâng thhôn pơlê nếo, kơpho# ki mơhno túa le\m tro.

Tung hên hơnăm hdrối mê hía nah, kơvâ cheăng ki mê hiăng tơku\m hnê mơhno, mơhnhôk kuăn pơlê rak vế pêi pro le\m tro mâu hneăng hnê mơhnhôk; mâu tơdroăng pơkâ, tơdroăng mơ’no mơjiâng tơdroăng rêh ối tung mơhno túa le\m tro; rak vế, pêi pro le\m tro tung mơhno túa le\m tro dêi tơdroăng pơkoăng o\ng mế, tơdroăng mơdâm kiâ, leh mơd^ng; mơnhông túa le\m tro thôn pơlê nếo. Lâp kong pơlê ai 266 rơpâu rơpo\ng kuăn ngo châ mơnhên tối dó inâi Rơpo\ng hngêi mơhno túa le\m tro; lối 1 rơpâu 400 thôn, pơlê, tôh kơpho# mơhno túa le\m tro, 117 to cheăm, bêng, pơlê kân châ plah inâi thôn pơlê nếo, hloh hlê rơkê ple\ng. Tơdroăng pơtâp, mơhriâm ivá cheăng châ mơnhông ó rơdêi. Ing mê, mơhno túa le\m tro hiăng mot tung mâu kơvâ cheăng, rêh ối pơlê pơla, ki păng ‘nâng mê cho tơdroăng cheăng ki xiâm thăm mơdêk krá tơniăn.

 

 

Hlá tơbeăng Lâm Đồng

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định