Tăng ngăn hâi: 14/1/2021


VOV.Sêdang - Khu xiâm pơkuâ lêng kong pơlê Lâm Đồng nếo tơku\m po hneăng hôp tơru\m pơcháu, tơdah lêng pơla Khu pơkuâ lêng 12 tơring, pơlê kong kơdrâm [a\ mâu đông tơdah lêng dêi Hok vie#n Luk quân, Lưh đoân Công binh 293, Sư đoân 5, Sư đoân 302 [a\ Hngêi trung Lêng Kuân khu 7. Hơnăm 2021, lâp kong pơlê Lâm Đồng ai 1.103 ngế rơtăm lo pro mô đo#i.

Hneăng hôp hiăng vâ môi tuăn, tung tơru\m pơcháu, tơdah lêng mâu đông lêng kal tơru\m krá tơniăn ‘na kơxo# mâu lêng ki tơdah, rah xo to lâi ngế lêng [a\ pơkâ krếo pro mô đo#i; tơku\m po leh pơcháu tơdah lêng tro tiô pơkâ, kân krip, phiu ro, rak tơniăn, ‘măn kơd^ng; tơniăn tơtro tơdroăng tơdah mơngế lăm pro mô đo#i a mâu đông [a\ tơku\m rah xo mâu lêng. Tiô tối hdrối hâi pơcháu, tơdah lêng dêi kong pơlê Lâm Đồng kô tơku\m po a hâi lơ 3/3/2021.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định