Tăng ngăn hâi: 4/8/2020

VOV4.Sêdang - 

Riân troh hâi dế lơ 3/8, tiô chôu Việt Nam, lâp plâi tơnêi ai lối 18 rơtuh 200 rơpâu ngế tro tâ tú virus SARS-CoV-2 [ă lối 692 rơpâu ngế hlâ. Kong têa Mih, Brazil, Ấn Độ xuân cho 3 to kong têa ki tro pơreăng tâ tú hên ó má môi xua pơreăng pro. Mih xuân cho kong têa ki ối má môi tung lâp plâi tơnêi ki tâ tú pơreăng Covid-19, ai lối 4 rơtuh 800 rơtuh ngế ki tro tâ tú pơreăng, tung mê ai lối 158 rơpâu ngế hlâ.

Xuân môi tiah a Mih, kơxo# mơngế ki tâ tú virus SARS-CoV-2 a châu Âu xuân pơtối vêh hên tâ nếo, mơni kô tâk hên tơ’mô [ă roh ki pơreăng tâ tú hneăng hdrối nah. Drêng ai pơreăng Covid-19 dế tâ tú hên ó tung lâp plâi tơnêi, khu ki hriăn ple\ng mơnhên tối, ki xâu xía dêi pơreăng tâ tú roh má péa a hên kong têa tung lâp plâi tơnêi mơni kô ngăn tiô kơ tơdroăng hbrâ mơdât pơreăng, tơdroăng klâ ối krê, ối kơtăn hơngế pơla kuăn pơlê’’.

 A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng