Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 27/11 a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa ai rôh trâm mâ 50 ngế khu ki djâ troăng ahdrối teăng mâ ăm 400 ngế kăn veăng a rôh leh khe#n kơdeăn ‘’Mâu ngế ki djâ troăng ahdrối ki ôh tá ăm vâi ‘nâi xua pơlê pơla’’. A roh trâm mâ, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa tối rơdệ, Đảng, Tơnêi têa [ă kuăn pơlê mơnê, mâu ngế ki djâ troăng ahdrối hiăng pleăng dêi hnoăng cheăng ki pơxúa dêi tơná vâ rak ngăn, to\ng kum mâu ngế ki ai hnoăng, mâu kơtiê, mâu ngế ki chó chêng tơvê ko\ng, mâu ngế ki tro kong mê khía mơhot têa kan lân lu tung pơlê pơla, Tơnêi têa đi đo mơeăm la mâu kơxo# liăn tá hâi châ hên, ôh tá tu\m vâ kum kuăn pơlê, xua mê tung tơdroăng rêh ối ối ai hên ngế ki xơpá, mê cho mâu ngế ki ai hiâm mơno le\m to\ng kum pơlê pơla cho tơdroăng ki kơnía git dêi pơlê pơla. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkâ thế khu râ kăn đảng, khu kăn pơkuâ kong pơlê rêm râ to péa hdroh mâu ngế ki djâ troăng ahdrối le\m tro, hriâm tâp tung pơlê pơla, to péa hdroh mâu tơdroăng ki kơnía git, tơdjâk ki le\m tro, tơdroăng pâ nhuo#m to\ng kum dêi mơngế Việt Nam.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định