Tăng ngăn hâi: 14/1/2021

 

VOV.Sêdang - Kơxê lơ 13/1, a Hà Nội Hlá tơbeăng Kuăn pơlê tơru\m [a\ Tíu in hlá tơbeăng kal kí tơnêi têa tơdroăng ki khât tơku\m po Leh tơbleăng kơxop mơ-éa ‘’Troăng tơmiât pêi ton xo\n [a\ tơdroăng mơ-eăm dêi hdroâng mơngế’’. Pôa Võ Văn Thưởng, Kăn cheăng tung Khu xiâm kal kí, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, Kăn xiâm pơkuâ tơdroăng loi t^ng tiô khôp Tơnêi têa veăng roh leh.

Kơxop mơ-éa kố cho tơku\m pái [ai chêh dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa ‘na tơdroăng hbrâ, tơku\m po Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ [a\ Hneăng hôp 13 dêi Đảng.

Kơxop mơ-éa cho tơmeăm ki kơnía, ôh tá xê to [a\ khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng, khu cheăng Đảng tung tơdroăng hbrâ tơku\m po, tơku\m po Hneăng hôp Đảng [o# mâu râ, Hneăng hôp 13 dêi Đảng mê ối kum kăn [o#, đảng viên, kuăn pơlê ti tăng ple\ng trâu hơngế tâ ‘na troăng tơmiât, troăng hnê mơhno [a\ pơkuâ tu\m têk dêi Đảng xuân môi tiah tơdroăng hnê pơchân dêi pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn tơnêi têa. Ing mê, xúa ing pêi hnoăng cheăng dêi tơná, ki má lối tung tơdroăng mơjiâng, ‘mâi rơnêu tơdroăng cheăng Đảng dế nôkố.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định