Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Hneăng hôp tơpui hơniâp le\m lâp plâi tơnêi ‘na Libya nếo klêi a pơlê kong xiâm Berlin, kong têa Alơmăng [ă tơdroăng tơhrâ nhoăm luât mơdât ôh tá ăm xúa pháu hơnêa [ă ôh tá veăng tơmâng mâu tơdroăng tung kong têa Libya vâ re\ng tăng troăng pro hơniâp le\m a kong têa ki ai to tơdroăng tơplâ tơplong kố.

Tơdroăng ăm hlo má môi châ tơpui rơhéa a hneăng hôp, cho tơdroăng mâu kăn dêi 11 to kong têa ki veăng [ăng, tung mê ai Rusi, Thổ Nhĩ Kỳ, Ănglê, Pơhlăng [ă Alơmăng hiăng mơhno tơdroăng ki tơhrâ mê, kô tăng troăng  pro pơle\m ‘na tơdroăng tơplâ. Vâ chê 10 hơnăm kơ’nâi rơih hnâp pôa Muammar Gaddafi , kăn xiâm pơkuâ kong têa Libya xuân ối ai tơdroăng tơklâ pơrah dêi rơpó tơdroăng kal kí [ă tơplâ tơplong. Nôkố kong têa kố ai péa kăn pơkuâ [ă mâu lêng tơplâ krê xêh.

A hneăng hôp, mâu kong têa ki veăng hôp tơhrâ kô nhoăm luât mơdât ôh tá ăm xúa pháu hơnêa [ă Libya, châ Khu lâp kong têa tơbleăng hơnăm 2011, la troh nôkố xuân ôh tá châ pêi pro tu\m.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng