Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Ngế kum cheăng ăm kăn xiâm tơpui kâ kong têa Mih pơkuâ Đông Á [ă Thái Bình Dương pôa David Stilwell tối tơbleăng ăm Triều Tiên pôi tá pêi pro mâu tơdroăng ki ôh tá tơmiât nhên. Tiô pôa pôa David Stilwell tối, pôa Donald Trump, kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hiăng tối tơbleăng rơhêng vâ kum Triều Tiên mơjiâng cheăng kâ, la xuân kal pâ tiah kố Mih kô ôh tá chiâng pơtối mơnhên túa pêi pro ki ôh tá vâ tơmiât hdrối dêi Triều Tiên, tâng ai.

Kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Mih xuân hiăng tối tơdroăng ki loi tơngah Triều Tiên kô pêi pro tiô mâu tơdroăng tơhrâ dêi tơná tung tơdroăng ki pơtê lôi mơjiâng pro pháu hnêa, trếo tik nik, tơdrêng amê hnối mơgât dêi tuăn tơmiât vâ pe\ng mơnúa trếo tik nik [ă răng on ki châk hơngế.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng