Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - {ă tơdroăng ki pêi pro châ tơ-[rê tơdroăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng’’ khu lêng mố đo#i gak tơkăng kong, kong pơlê Dak Nông hiăng pêi pro klêi hnoăng cheăng ki châ pơcháu, rak vế krá tơniăn hnoăng pơkuâ kring vế, gak ngăn tíu tơkăng kong. Tơdrêng amê, mố đo#i gâk tơkăng kong Dak Nông pêi pro tro hnoăng cheăng kum kuăn pơlê mơnhông mơdêk cheăng kâ rêh ối pơlê pơla klêi kơ’nâi 5 hơnăm pêi pro tơdroăng tơ’noăng kho\m [lêi trâng dêi khu mố đo#i gak tơkăng kong Dak Nông.

           

Tơdroăng  ‘’Tơ’noăng kho\m [lêi trâng’’ châ pêi pro krá tơniăn [a\ mâu tơdroăng tơ’noăng kơvâ cheăng, tơdroăng pơxá pêi rêm hơnăm [a\ thăm mơnhông tơdroăng hriâm tâp [a\ pêi tiô tơdjâk hiâm mơno Hồ Chí Minh, roh mơhnhôk ‘’Mơnhông mơdêk khôi túa le\m, pleăng tuăn ngôa rơkê, tơxâng inâi Mô đo#i Pôa Hồ’’. Pơkâ xiâm dêi tơ’noăng tiô tơdroăng pơkâ [a\ thăm mơnhông kêi đeăng hnoăng kal kí dêi tíu cheăng.

Đăi tă Phạm Mạnh Tiến, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng, kăn cheăng kal kí Mô đo#i gak kring tíu tơkăng kong dêi kong pơlê tối ăm ‘nâi: ‘’Tơdroăng tơ’noăng kheăn kơdeăn [a\ tơdroăng ‘’Tơ’noăng kho\m [lêi trâng’’ châ khu râ kăn pơkuâ cheăng Đảng mâu râ pêi pro tung mâu pơkâ hnê mơhno. Ngế pơkuâ, kăn cheăng kal kí, mâu ngế cheăng kal kí pêi tiô hnoăng cheăng kal kí, pêi tiô pơkâ châ tơ-[rê tung mâu tơdroăng ki xiâm, tơdroăng pá puât, pơkâ hên troăng hơlâ, troăng pêi, pêi pro kơtăng, châ tơ-[rê hôm, cho ki vâ mơnhông tơtêk, mơhnhôk mâu kơ koan, tíu cheăng kêi đeăng hnoăng cheăng kal kí tíu xiâm’’.

Ing tơdroăng ‘’Tơ’noăng kho\m [lêi trâng’’ châ pêi pro [a\ tơdroăng hriâm tâp [a\ pêi tiô troăng tơdjâ, hiâm mơno Hồ Chí Minh, tâi tâng mâu kăn [o#, mâu mô đo#i pơrá ai hiâm mơno khên tơnôu ‘na kal kí, hiâm mơno mơ-eăm kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu. Mâu tíu cheăng rak tơdroăng ru\m môi tuăn, khu kăn [o# pơkuâ đi đo kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu.

{a\ tơdroăng tơ’noăng ai kơdrâm ngế veăng, tơdroăng tơ’noăng hiăng chiâng tơdroăng vâ mơhnhôk mơngế lêng ka lo\ng ngiât đi đo râng krá hnêa kring vế hnoăng pơkuâ, gâk kring tíu tơkăng kong dêi Tơnêi têa. Ngế lêng gâk kring troăng tơkăng kong, gâk kring tơniăn tíu tơkăng kong dêi Tơnêi têa. Ngế lêng gâk kring tíu tơkăng kong kring vế tơniăn troăng tíu tơkăng, tơneăn, ôh tá ăm ai tơdroăng tơxup tơbriât, hdi tíu tơkăng kong, ‘nhê tơneăn.

Đông mô đo#i gak tíu tơkăng kong Dak Lao tơru\m [a\ khu lêng kuăn pơlê cheăm Dak Lao (Dak Mil) gak a tíu tơkăng kong

 

Hneăng hơnăm 2015 – 2020, tâi tâng khu cheăng hiăng tơru\m mơjiâng kêi đeăng 8 tíu [a\ 16 tơneăn xiâm; 89 tíu [a\ 168 tơneăn ki tơ’nôm, 11 tơneăn hdró, mơnhên châ 48 tíu hdró a têa kroăng, têa plông. Tơdroăng séa ngăn tơdroăng mot lo a tơnêi têa châ pêi pro tiô pơkâ ôh tá ăm ai tơdroăng tê mơdró liu, lu lêa tung tê mơdró [a\ kum mơdât mâu tơdroăng pro xôi, ma tu\i, rak tơniăn pơlê pơla kơpong tíu tơkăng kong kong pơlê.

Môi tung mâu tơdroăng pêi ki ai pơxúa châ Đảng u\i, Khu xiâm pơkuâ Mô đo#i kring vế tíu tơkăng kong kong pơlê tơmâng tơtro\ng [a\ mơnhông mơdêk châ tơ-[rê cho thăm mơnhông tơdroăng pơtâng tối mơhnhôk kuăn pơlê, thăm veăng mơnhông mơdêk cheăng kâ, rêh ối pơlê pơla, thăm mơnhông tíu cheăng kal kí a kong pơlê, mơjiâng mâu troăng pêi kum kuăn pơlê xăm kơklêa, kơdroh kơtiê, xut tah lôi mâu khôi túa ki ôh tá tro xếo.

Ki má môi, tơdroăng pêi ‘’Hdrê ro kum mơngế kơtiê tíu tơkăng kong’’ hiăng diâp ăm vâi krâ 200 to ro hdrê. Tơdroăng pêi ‘’Kum mâu vâi o troh hngêi trung’’ sap hơnăm 2015 troh nôkố to\ng kum mâu hok tro tung tíu tơkăng kong [a\ peăng pakong tíu tơkăng kong 2,2 rơtal liăn.

Mâu tơdroăng pêi ‘’Rơtế vâi kơdrâi tíu tơkăng kong’’, ‘’Vó tâ phái nhuo#m pâ’’, ‘’Kuăn păn đông mô đo#i’’, ‘’Ko\ng toi tíu tơkăng kong’’, ‘’Chôu hriâm kơpong tíu tơkăng kong’’, ‘’Mô đo#i gak kring tíu tơkăng kong tơdjuôm ivá kum mơngế kơtiê ôh tá lôi kơbố paro\ng’’ hiăng kum 7 rơpâu 980 hâi pêi cheăng, khăm pơlât xing xoăng 3 rơpâu 839 ngế, diâp rơpâu kơxuô tơmeăm ki kơnâ châ rơtal liăn.

Đông mô đo#i gak tíu tơkăng kong tíu tê mơdró [a\ ngi kong têa ê Thuận An diâp kơxuô tơmeăm ăm kuăn pơlê cheăm Thuận An (Dak Mil) trâm pá xua pơrea\ng Covid 19

 

Mâu tơdroăng pêi ki pơxúa, ai pơxúa pơlê pơla hên, mơjiâng tơtro, kum pro kuăn pơlê thăm loi tơngah [a\ Mô đo#i gâk kring tíu tơkăng kong, mơjiâng troăng kuăn pơlê veăng gâk kring krá tơniăn a kơpong tíu  tơkăng kong.

Mơnhông mơdêk châ tơ-[rê, khu cheăng Mô đo#i gak kring tíu tơkăng kong dêi kong pơlê dế pơtối hơ’lêh nếo, thăm mơnhông tơdroăng ‘’Tơ’noăng kho\m [lêi trâng’’, [a\ mâu tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa, mơjiâng troăng prôk krá tơniăn tu\m têk tung pêi hnoăng cheăng kal kí, gak kring krá tơniăn hnoăng pơkuâ tơnêi tíu, gak kring tíu tơkăng kong tơnêi têa pin.

Quốc Học rah chêh

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định