Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Mâu kăn [o#, mơngế tung khu mố đo#i hơnăm hiăng krâ kong pơlê Lâm Đồng đi đo rak vế hiâm mơno le\m dêi ‘’Mố đo#i Pôa Hồ’’ tung pơla rêh ối tiah hmâ, djâ troăng ahdrối tung tơ’noăng, mâu rôh mơhnhôk a kong pơlê. Malối, khu mố đo#i hơnăm hiăng krâ hiăng kơhnâ veăng mơjiâng, mơnhông cheăng Đảng, khu kăn pơkuâ, veăng kum rak vế tơniăn tơdroăng pơkuâ, hnoăng cheăng kal kí a kong pơlê.

 

Nôkố, Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê Lâm Đồng ai 14 khu tơru\m cheăng, [a\ lối 28.300 ngế. Tung mâu hơnăm hiăng hluâ, mâu râ Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê Lâm Đồng hiăng mơnhông hiâm mơno le\m, tơdroăng pêi cheăng rơkê tiô khôi vâi krâ nah ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’, khôi túa Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah Việt Nam ‘’Tá hiâm mơno, ru\m môi tuăn, djâ troăng ahdrối, hơ’lêh nếo’’.

Rơtế [a\ mê, Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê pơtối thăm mơnhông tơdroăng tơ’noăng ‘’Mô đo#i hneăng hdrối nah’’, đi đo loi tơngah tung tơdroăng pơkuâ dêi Đảng, thăm veăng tung mâu tơdroăng dêi kong pơlê. Rêm hơnăm mâu khu râ pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê hiăng mơjiâng tơdroăng, pơkâ, tơdroăng pơkâ pêi ki nhên pêi pro mâu tơdroăng, pơkâ dêi khu râ kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng.

Rơtế amê, mâu khu râ Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah hiăng tơru\m [a\ mâu kơvâ cheăng, khu râ a kong pơlê po rơdâ pêi pro hnoăng cheăng xiâm cho pơtâng tối, hnê mơhno mơdêk hiâm mơno djâ troăng ahdrối, khên tơnôu ‘na tơdroăng cheăng kal kí, mơnhông ki le\m, khôi túa ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’, đi đo pêi kơtăng tung pêi pro hnoăng cheăng dêi Khu. Ing mê, kum hên tung tơdroăng pêi pro pơkâ dêi Khu pơkuâ hnê ngăn Đảng kong pơlê ‘na mơnhông mơdêk cheăng kâ – rêh ối pơlê pơla, tơniăn cheăng lêng – gak kring a kong pơlê.

Tiô xêo dêi Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê Lâm Đồng, nôkố lâp kong pơlê ai vâ chê 1.500 ngế đảng viên cho khu dêi khu mô đo#i hneăng hdrối nah châ rah xo pêi cheăng tung khu pơkuâ cheăng Đảng mâu râ. Mâu kăn [o#, mâu mô đo#i hneăng hdrối nah dế pôu râng hnoăng cheăng tung Đảng, khu râ kăn pơkuâ pơrá veăng tung mâu tơdroăng cheăng [a\ mơnhông tơtro hnoăng cheăng dêi tơná.

Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê Lâm Đồng pơcháu hngêi tuăn pâ ăm khu pú hên

 

Hên mô đo#i hneăng hdrối nah cho kăn pơkuâ chi [o#, kăn pơkuâ kơpho#, kăn pơkuâ thôn, djâ troăng ahdrối, kơhnâ tung tơdroăng cheăng, châ kuăn pơlê loi tơngah nhuo#m pâ. Kố cho khu ki djâ troăng ahdrối tung tơdroăng veăng mơjiâng khu cheăng kal kí a mâu tíu cheăng, kum djâ pơkâ dêi Đảng, troăng hơlâ, luât dêi Tơnêi têa tung tơdroăng rêh ối.

Mâu kăn [o# tung khu mô đo#i hneăng hdrối nah đi đo rak hiâm mơno ki le\m kơnía dêi ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ tung tơdroăng rêh ối rêm hâi, đi đo djâ troăng ahdrối tung mâu tơdroăng cheăng, mâu roh mơhnhôk a pơlê, tíu cheăng [a\ hía hé. Tung mâu hơnăm hiăng hluâ, kăn [o#, mâu mô đo#i hneăng hdrối nah hiăng pleăng lối 100 rơpâu met karê tơnêi, veăng tơlo châ chât rơtal liăn, rơtế kuăn pơlê mơjiâng thôn pơlê nếo.

Ki rơhêng vâ tối, tung tơdroăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê kring vế Tơnêi têa’’, kăn [o#, khu tơru\m, khu mô đo#i hneăng hdrối nah mâu cheăm, bêng, pơlê kân hiăng kơhnâ veăng mơjiâng châ mâu troăng pêi ki rơkê môi tiah ‘’Teng neng gak kring’’, ‘’Bo cheăng gak kring’’, ‘’Péa gak kring’’, ‘’Tôh ki pơkuâ xêh mô đo#i hneăng hdrối nah’’, ’’Kơtâo Khôp ôh tá ai mơngế xôi [a\ ôh tá ai tơdroăng pâk chik ma tu\i’’, ’’Troăng kân mô đo#i hneăng hdrối nah pơkuâ xêh’’ [a\ hía hé. Rêm hơnăm ai 98% rơpo\ng mô đo#i hneăng hdrối nah châ inâi rơpo\ng mơhno túa le\m tro, 95% ngế châ tiô pơkâ djâ troăng ahdrối.

Tung pơla kố nah, mâu râ Khu mô đo#i hneăng hdrối nah tung kong pơlê Lâm Đồng xuân đi đo thăm mơnhông tơdroăng tơ’noăng ‘’Mô đo#i hneăng hdrối nah djâ troăng ahdrối’’ tung kum dêi pó mơnhông cheăng kâ, rak ngăn tơdroăng rêh ối ăm khu pú. Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah mâu râ hiăng mơjiâng 12 kâu lăk [o# ngế tê mơdró mô đo#i hneăng hdrối nah, kâu lăk [o# mô đo#i hneăng hdrối nah pêi cheăng kâ [a\ 293 ngế, 50 khu tê mơdró, 22 khu tơru\m cheăng, 35 tôh tơru\m cheăng kum dêi pó pêi cheăng kâ, mơhnhôk vâ chê 1.800 ngế pêi cheăng. Mâu kâu lăk [o# hiăng po troăng prôk nếo tung tơru\m pêi kâ, tê mơdró [a\ tê tơmeăm khoăng; mơjiâng troăng tơmiât pêi cheăng kâ nếo ăm mô đo#i hneăng hdrối nah ing mâu tơdroăng tơku\m po hôp tơpui tơno khoa hok, hnê dêi pó túa ki rơkê tơtro xúa kơmăi kơmok rơxông nếo tung mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng, tê mơdró.

Rơtế amê, Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah mâu râ tung kong pơlê Lâm Đồng hiăng tơru\m krá tơniăn [a\ đoân viên droh rơtăm tung tơdroăng hnê hriâm troăng tơmiât pêi ăm rơxông ối nếo pơtối rak khôi túa pâ nhuo#m tơnêi têa. Tơdrêng amê tơku\m po hên tơdroăng ki pơxúa môi tiah, hâi leh mâu lêng lo lăm pêi cheăng; chôu nhang pâ mơnê mâu ngế ai hnoăng; reăng rô sa khu pú; ti tăng tíu ki xông tơplâ xâ nah; hơ’muăn ‘na tơdroăng khôi túa ton nah [a\ hía hé.

Pôa Trần Văn Bộ - Kăn pho\ hnê ngăn Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah kong pơlê Lâm Đồng tối ăm ‘nâi, tung la ngiâ, Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah mâu râ tung kong pơlê kô pơtối mơnhông mâu tơdroăng châ tơ-[rê, tơtro tiô pơkâ, hnoăng cheăng kal kí dêi kong pơlê [a\ dêi Khu mô đo#i hneăng hdrối nah, thăm mơnhông tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa, ru\m môi tuăn, mơ-eăm pêi kêi đeăng hnoăng cheăng châ pơcháu.

Mơnhông mơdêk hiâm mơno ‘’Mô đo#i Pôa Hồ’’ mâu râ Khu pơkuâ mô đo#i hneăng hdrối nah tung kong pơlê pơtối đi đo rak ngăn troăng tơmiât ăm khu pú, kho\m mơ-eăm tơplâ mơdât troăng tơmiât ôh tá tro dêi mâu ngế ki ‘mêi, kum mơjiâng Đảng krúa le\m, ó rơdêi, rak tơniăn tơdroăng cheăng kal kí, tơniăn pơlê pơla a kong pơlê.

Hlá tơbeăng Lâm Đồng

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định