Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Khu xiâm tơpui kâ kong têa Ấn Độ tối ăm ‘nâi, pôa Shinzo Abe, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk hiăng pơtê lôi roh lăm pôu pêi cheăng kong têa Ấn Độ xua hơkăng a kơpong peăng mâ hâi lo pá kơnho\ng kong têa Ấn Độ.

Ki vâ iâ ai 2 ngế hiăng hlâ a kong pơlê kân Assam drêng kan sat pe\ng [â a kơdrâm mơngế chôu ‘nhê mâu hngêi [a\ plâ mâu hngêi tơkôm rơxế lơtreng vâ tơtrâ luât nếo ‘na hnoăng pơkuâ kuăn pơlê ki vâi tối kum rơpâu ngế mot rêh ối ôh tá tro luât tơ’lêi vâ tơ’mot inâi kong têa tơtro luât.

Hdrối mê, pôa Narendra Modi, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Ấn Độ ai pơkâ tơdah Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk a Assam, pơxiâm po a hâi lơ 15/12, môi pâ tơdroăng kố cho tơpui tơno râ kăn xiâm pakong New Delhi vâ mơnhên tơdroăng ki tu\m têk dêi Ấn Độ.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng