Tăng ngăn hâi: 15/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 14/1 a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hâi hôp pêi cheăng [ă Kăn hnê ngăn kong pơlê Bình Phước ‘na mơnhông cheăng kâ rêh ối pêi cheăng hơnăm nah [ă tơbleăng pơkâ pêi tung hơnăm kố dêi kong pơlê. Tơbleăng ăm Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa, pôa Trần Tuệ Hiền, Kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Bình Phước ăm ‘nâi, [ă hên troăng hơlâ hbrâ pêi pro, hơ’leh nếo, pêi tơ-[rê tung rak ngăn, pơkuâ sap ing apoăng hơnăm 2020 mê tơdroăng cheăng kâ – rêh ối dêi kong pơlê pêi châ tiô tơdroăng pơkâ ki kal [ă hên tíu ki pro tro, tung mê mơnhông cheăng kâ châ 7,51% dêi khu hên lâp tơnêi têa.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hâi hôp pêi cheăng [ă Kăn hnê ngăn kong pơlê Bình Phước

Mơgêi hâi pêi cheăng, pôa Nguyễn Xuân Phúc thế, tung la ngiâ, kong pơlê pêi tiô troăng hơlâ mơnhông pêi chiâk hưh cơ, rak tơniăn ‘na pro tơmeăm tê mơdró, pro pơxúa kân, pơtối rak vế ki xiâm má môi dêi lâp tơnêi têa, pro xiâm ki tơ-[rê tung tơru\m dêi kơpong, vâ rak vế hnoăng ki kal tâ nếo tung tơdroăng cheăng kâ nếo.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định