Tăng ngăn hâi: 9/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Tơdrêng [ă tơdroăng ‘’Đà Lạt – Kơpong hơ-ui pâ’’ kơdroh yă la ôh tá kơdroh ki tơ-[rê dêi rôh mơhnhôk mơngế ôm hyô má môi dêi kơvâ ôm hyô kong pơlê Lâm Đồng pơtối tơbleăng [ă pơxá ‘’Ôm hyô Đà Lạt tơniăn tơ-[rê’’ vâ tơ’mot tơmối.

 

Hên tơmối hiăng troh Đà Lạt ôm hyô

 

Klêi kơ’nâi pơreăng Covid-19 châ mơdât, kơxo# tơmối troh a Đà Lạt pơxiâm tâk hên nếo. Tung khế 9, vâ chê 150 rơpâu ngế tơmối hiăng troh [ă pơlê kong kơdrâm. Vâ tơniăn, malối [ă pơreăng Covid-19, cho pơkâ ki châ tâi tâng mâu tíu mơdró ôm hyô a Đà Lạt kô pêi pro. Tiô Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, tơ’noăng ivá [ă ôm hyô Lâm Đồng ăm ‘nâi, kơvâ ngăn ‘na ôm hyô Lâm Đồng dế mơ-eăm ‘mâi mơnhông re\ng mâu tơdroăng cheăng tê mơdró, mâu tơdroăng ki kal thế séa ngăn nhên vâ kâi mơdât pơreăng tơniăn ăm hyôh kong prâi ăm tơmối ki troh ôm hyô.

Gương tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định