Tăng ngăn hâi: 27/11/2020

 

 

VOV4.Sêdang - Pơtối mâu tơdroăng pâ mơnê kuăn pơlê ki xúa on tơhrik, hâi lơ 25/11, a Hngêi trung râ má môi La Văn Cầu, ối a kơpong kuăn pơlê rêh ối kơxo# 8, cheăm Đăk R’măng, tơring Dak Glong, kong pơlê Dak Nông, Ko\ng ti on tơhrik Dak Nông hiăng tơku\m po tơdroăng ‘’Ếo hơtôu ăm o’’ hơnăm 2020. Khu cheăng hiăng diâp 74 plâ ếo hơtôu [a\ mâu kơxuô tơmeăm ai kơ-[a\n ke\o, têa tôu ro [a\ hía hé, ăm mâu vâi o hok tro a hngêi trung kố.

 

Hơbruô kơxuô tơmeăm ăm hok tro

 

Krâ on tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi ăm hngêi trung

 

Xuân akố, On tơhrik Dak Nông krâ ăm hngêi trung on tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi ai ivá 400W [a\ on bâ eăng tung 4 kơbong hriâm. Châ ‘nâi Hngêi trung râ má môi La Văn Cầu nếo mơjiâng apoăng hơnăm kố a kơpong kuăn pơlê rêh ối kơxo# 8, cheăm Dak R’măng, cho tíu tá hâi ai on tơhrik. On tơhrik kơtâu [a\ mâ hâi châ diâp ăm kô kum  tung tơdroăng hnê [a\ hriâm ăm hok tro hdroâng kuăn ngo a kơpong pá puât kố.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định