Tăng ngăn hâi: 28/10/2020

 

VOV4.Sêdang - Drêng kong mêi têa kân lân lu ó tung mâu hâi kố nah, Ko\ng ti on tơhrik Dak Nông hiăng hnê mơhno mâu tíu cheăng djâ troăng ahdrối, hbrâ kế tơmeăm khoăng, plong ca nô, tơmeăm khoăng vâ rơnêu mâu tơdroăng ki tro tơ’nhê ‘na troăng kơxái on tơhrik, xiâm on tơhrik, tơniăn ai on tơhrik ăm tơmối tung kong pơlê xúa. Ko\ng ti xuân tơru\m krá tơniăn [a\ mâu khu cheăng kong pơlê, hbrâ mâu troăng hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn [a\ to\ng xo mơngế hliăng tiâ; séa ngăn tơdroăng kong mêi têa kân lân lu vâ hbrâ ví, tơleăng teăm tơdrêng tơdroăng drêng ai tơdroăng. 

 


 

 

On tơhrik Dak Nông hbrâ ví xía vâ xua kong mêi têa kân lân lu

 

Hdrối mê, On tơhrik Dak Nông hiăng pêi pro séa ngăn troăng kơxái on tơhrik, rơnêu mâu tíu ki pro ôh tá tơniăn; tơdrêng amê thăm pơtâng tối hnê mơhno kuăn pơlê xúa on tơhrik tơniăn [a\ rak vế troăng kơxái on tơhrik tung rơnó kong mêi khía mơhot. Ko\ng ti xuân pơchân kuăn pơlê ôh tá ối hmuâ a mâu hngêi kơmăi on tơhrik; ôh tá pêi a trăng on tơhrik, kơxái on tơhrik ki tâp tung tơnêi; pôe kơxái on tơhrik dêi rơpo\ng tơná drêng tơ’lêi têa kân lân lu; ôh tá rơnêu xêh troăng kơxái on tơhrik vâ tơniăn tung rơnó kong mêi têa kân lân lu.

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định