Tăng ngăn hâi: 29/10/2020


 

VOV4.Sêdang – Kơxêi lơ 28/10, a tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơkuâ hôp tiah hmâ Chin phuh, ăm veăng hnê tối tung hlá mơ-éa tơbleăng dêi khu Kăn Đảng Chin phuh pơtroh ăm Khu xiâm kal kí ‘na tơdroăng chêh mơgêi pêi tơdroăng cheăng tung 10 hơnăm pêi tiô todroăng Tối mơgêi kơxo# 27 dêi khu xiâm Kal kí ‘na mơnhông pro troăng rơxế lơ treng Việt Nam troh hơnăm 2020, ngăn mâu tơdroăng vâ pêi troh a hơnăm 2050.

Nôkố, troăng rơxế lơ treng Việt Nam hiăng hlo hơ’leh tơniăn. Tung mê ai troăng rơxế lơ treng ing pơlê kong kân Hồ Chí Minh [ă Hà Nội hiăng chiâng kơtâu. Troăng rơxế lơ treng sap peăng Kơnho\ng troh peăng Hdroh châ pơtối ‘mâi rơnêu pro vâ ai troăng le\m ăm rơxế kơtâu. Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa pơcháu ăm Khu xiâm ngăn troăng prôk pêi klêi tơdroăng pơkâ pêi, Pơkâ mơnhông mơdêk pro troăng rơxế lơ treng troh hơnăm 2030, ngăn pêi pro troh troh hơnăm 2050 nhên tâ, pơtroh ăm Khu xiâm kal kí [ă Kuo#k ho#i séa ngăn.

Ing tơdroăng ‘mâi hơ;leh dêi kơvâ pro troăng rơxế lơ treng, pơkâ tơdroăng pro, mơnhên, vâ xúa rế tơ-[rê troăng rơxế lơ treng Việt Nam.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định