Tăng ngăn hâi: 3/12/2020

VOV4.Sêdang – Hâi lơ 2/12, pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa prế pôa Raul Castro, Kăn xiâm hnê ngăn Đảng Ko\ng san Cuba hiăng krếo phôn tơpui [ă dêi rơpó ‘na tơdroăng péa Đảng, péa tơnêi têa, tơru\m pơla Việt Nam – Cuba, mâu tơdroăng pêi pro tung mơnhông tơru\m krá pơla péa pâ tung pơla péa tơnêi têa po leh tơbâ 60 hơnăm Hâi mơjiâng tơru\m cheăng tơpui kâ lơ 2/12.

 
 

Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng krếo phôn kơ Kăn xiâm hnê ngăn roh má môi dêi Đảng ko\ng san Cuba

Pôa Nguyễn Phú Trọng tối nhên, Đảng, Tơnêi têa [ă kuăn pơlê Việt Nam đi đo nhoăm [ă púi vâ pơtối pêi kơhnâ khât tung tơru\m cheăng ki kal, tơru\m tâi tâng Đảng, Tơnêi têa [ă kuăn pơlê Cuba nho\ng o, tung mê tơdroăng tơru\m pơla péa Đảng cho hnoăng cheăng pêi ki kal.

Pôa Nguyễn Phú Trọng púi vâ tung la ngiâ, péa pâ pơtối mơdêk pêi tơ-[rê mâu luât pơkâ tơru\m cheăng pơla péa pâ tung tâi tâng tơdroăng vâ pơtối mơnhông tơru\m cheăng pơla péa pâ rế trâu rơdâ, tơniăn.

Gương tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định