Tăng ngăn hâi: 7/2/2015

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 6 khế 2, pôa Nguyễn Thiện Nhân, Kăn xiâm hnê ngăn Vi[an Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam hiăng lăm pôu, rơkâu bruô tơmeăm tết ăm mâu rơpo\ng kơtiê xahpá a cheăm Ea Yiêng, tơring Krông Pac\, kong pơlê Dak lak. Lăm pôu akố, pôa Nguyễn Thiện Nhân kơ-êng ‘na tơdroăng cheăng kâ, rêh ối dêi kuăn pơlê hdrông kuăn ngo, ing tơdroăng ai kuăn ‘ne#ng, hnê păn kuăn ‘ne#ng, troh tơdroăng pêt pôm loăng, pêt báu, rak ngăn hdrê loăng plâi, păn mơnăn mơnôa [ă hên tơdroăng ki ê. Pôa xun hnê mơhno mâu kăn kong pơlê, tơring, cheăm thế tơmâng to\ng kum khât tâ nếu ‘na mơjiâng thôn pơlê rêh ối cheăng kâ tiu túa nếo, mơtiah kâng rơchôa, po kơchô, rơkong tơpui la xun athế hnê [ă ko\ng ăm kuăn pơlê hlê ple#ng ‘na khoa hok kih thua#t, kum kuăn pơlê mơdêk cheăng kâ rêh ối. Drêng vâ chê trôh Têt A$t Mui la ngiâ, pôa Nguyễn Thiện Nhân hiăng bruô 100 kơxuô tơmeăm, rêm kơxuô kơnâ 1 rơtuh liăn ăm mâu rơpo\ng kơtiê a cheăm Ea Yiêng châ tơdah rơnó hơngui hnăm nếo: Á púi tơngah vâi krâ nho\ng o a cheăm pin rơtế [ă khu ngăn kuăn pơlê pêi chêk deăng athế tơpui tơno nhên. Troăng rơhlâ ki vâ kơdroh kơtiê xăm xahpá thế pêt hdrê loăng plâi kơchâi pôm a môi [ăng deăng la châ xo hên. Tâng rơtế a deăng ki mê châ xo 3 hdrôh pêt pôm. Tâng xun a [ăng deăng ki mê pin châ xo hluâ 2 hdrôh môi tiah nôkố, mê pin ôh tá êa po rơdâ tơnêi.

Gương tơplôu

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định