Tăng ngăn hâi: 14/1/2021

 

VOV4.Sêdang – Kơxêi lơ 13/1, a tíu pêi cheăng Chin phuh, drêng tơdah jâ Catherine Wong,  kăn teăng mâ kong têa Singapore koh pơ’lâng drêng hiăng tâi hneăng pêi cheăng a Việt Nam, pôa Nguyễn Xuân Phúc, Ngế pro xiâm hnê ngăn  púi vâ ai tơ’nôm hên khu kăn cheăng ‘na kơmăi kơmok dêi Singapore tăng ‘nâi ple\ng [ă ‘no liăn cheăng a Việt Nam. Tơdroăng kố kô veăng kum pơtối rak vế ki má môi ‘na ‘no liăn pêi cheăng dêi kong têa Singapore a Việt Nam.

Teăng mâ Chin phuh Việt Nam, pôa Nguyễn Xuân Phúc mơnê kơ jâ Catherine Wong hiăng pê klêi hnoăng cheăng a Việt Nam, veăng mơnhông tơru\m cheăng pơla péa tơnêi têa rế tơ-[rê tung tu\m tơdroăng cheăng. {ă tơdroăng hnê hriâm mơnhông tơ-[rê, kô ai rế hên mơngế Việt Nam lăm hriâm a kong têa Singapore [ă kô kum mơdêk tơ-[rê mơngế rơkê pêi cheăng dêi Việt Nam.

Ngế pro xiâm hnê ngăn tơnêi têa púi vâ mơhé pro kăn lơ ôh jâ Catherine Wong xuân pơtối ‘no hnoăng cheăng pêi veăng tơru\m tơdroăng cheăng pơla Việt Nam [ă Singapore.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định