Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

\VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/1, a Hà Nội, khu lêng tơmâng kal kí  Ko\ng an nhân yân tơku\m po leh tơbâ 75 hơnăm Hâi mơjiâng (21/02/1946 - 21/02/2021), tơdah Mê dai Kring vế Tơnêi têa ối má môi. Teăng mâ kăn xiâm Đảng, Tơnêi têa diâp ăm Mê dai Kring vế tơnêi têa ối má môi ăm mâu lêng Tơmâng cheăng kal kí ko\ng an kuăn pơlê.

Pôa Nguyễn Xuân Phúc tối nhên, vâ pơtối pêi pro hnoăng cheăng ki kal dêi mâu lêng tơmâng kal kí dêi ko\ng an nhân dân kal thế hlê trâu mâu tơdroăng, hnoăng cheăng, tung mê tung la ngiâ kal tơku\m po mơjiâng tơdroăng pêi pro tơ-[rê ‘na tơdroăng pơkâ Hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng; hơ’leh nếo, mơdêk ki tơ-[rê tơdroăng cheăng tăng ‘nâi ple\ng mâu tơdroăng, ai tiô pơkâ hnoăng cheăng pêi tung kring vế Tơnêi têa [ă mơnhông tơnêi têa tung tơdroăng hơ’leh nếo nôkố.

Khu cheăng tơmâng tơdroăng kal kí dêi ko\ng an nhân dân thế đi đo  pơkâ ing hnoăng pơkuâ ki tro, tơdrêng tu\m tơdroăng dêi Đảng; thế tơku\m mơjiâng khu kăn [o# tơmâng ai hnoăng cheăng krá tơniăn, khên tơnôu, hbrâ vâ pêi tu\m tơdroăng pá xua tơdroăng cheăng kăch măng dêi Đảng [ă dêi hdroâng mơngế.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định