Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/9, a Hà Nội, pôa Trần Thanh Mẫn, Kăn pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng tơnêi têa, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an xiâm Măt tra#n Tơnêi têa Việt Nam hiăng veăng Hneăng hôp tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa mơngế pêi cheăng lâp tơnêi têa roh má 10 (2020 – 2025) [a\ dó inâi ‘’Hơ’leh nếo rơkê, tơ’noăng thăm mơjiâng pro kế tơmeăm khoăng, pêi kâ, mơnhông mơdêk krá tơniăn tơnêi têa’’.

Xông tơpui a Hneăng hôp, pôa Trần Thanh Mẫn pơkâ thế: Tung la ngiâ, mâu râ ko\ng đoân kal pơtối hlê ple\ng trâu hơngế troăng tơmiât pêi Hồ Chí Minh ‘na tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa ‘’Tơ’noăng cho pâ nhuo#m tơnêi têa, tâng pâ nhuo#m tơnêi têa mê thế tơ’noăng’’. Po rơdâ mâu tơdroăng tơ’noăng kal khât vâ pêi pro mâu hnoăng cheăng kal kí, [a\ mơdêk pêi lo châ hên tơmeăm khoăng dâi le\m, châ tơ-[rê.

A hneăng hôp, pôa Nguyễn Đình Khang, Kăn xiâm hnê ngăn Tổng Liên đoân pêi cheăng Việt Nam mơhnhôk tơdroăng tơ’noăng tung ko\ng nhân, mơngế pêi cheăng hneăng hơnăm 2021 – 2025 [a\ dó inâi ‘’Hơ’leh nếo pêi rơkê, tơ’noăng thăm mơnhông pêi lo hên tơmeăm khoăng tung pêi cheăng, mơnhông mơdêk krá tơniăn tơnêi têa’’.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định