Tăng ngăn hâi: 29/9/2020

VOV4.Sêdang - Kơxê lơ 28/9, a tíu pêi cheăng xiâm Đảng, Khu hnê mơhno cheăng Hơ’leh luât Tơnêi têa po rôh hôp má 10 ăm rơkong veăng tơpui tối ‘na tơdroăng pơkâ ‘’Mơjiâng troăng hơlâ mơjiâng khu ki kum ‘na luât, mơdêk ivá tơ-[rê tung tơdroăng cheăng dêi khu ki kum ‘na luât’’; Tơdroăng tơkêa ‘’Mơjiâng {o# kơlo mơnhên tối dêi kuăn pơlê [ă tơdroăng cheăng luât’’ [ă Kơxop hlá mơéa Túa pơkâ pêi pro Mơgêi 48 dêi Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí ‘na mơgêi 15 hơnăm pêi pro tơdroăng cheăng tung la ngiâ hơ’leh luât troh hơnăm 2020.

Mơgêi rôh hôp, pôa Trương Hòa Bình, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tối tiah kố, vâ mơjiâng khu ki kum ‘na tơdroăng tơleăng châ [rê tung tơdroăng cheăng dêi mâu ngế ki kum ‘na luât tung hneăng ki nếo, Đảng đoân Khu ki kum ‘na luât [ă rêm râ Đảng, khu tơru\m Đảng a Tơnêi têa [ă a kong pơlê, mâu kơ koan, khu tơru\m ki ai tơdjâk troh kal pêi pro tu\m, tâi tâng [ă mâu tơdroăng cheăng tơku\m pêi cheăng dêi mâu ngế ki kum ‘na luât.

Tơdrêng amê hnối pơkâ thế Khu pơkuâ Đảng, Chin phuh pơkâ thế hriăn ngăn mơjiâng tơdroăng cheăng tung la ngiâ ‘na hnoăng cheăng mâu ngế ki kum ‘na luât klêi kơ’nâi hơnăm 2020.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định