Tăng ngăn hâi: 20/1/2021

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 19/1, Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Quảng Nam tơku\m po rôh trâm mâ rơkâu Têt kăn [o# pơkuâ kong pơlê Quảng Ngãi ing mâu hneăng hơnăm hdrối mê hía nah. A rôh trâm mâ, pôa Võ Văn Thưởng, Ngế cheăng tung Khu xiâm pơkuâ tơdroăng kal kí, kăn pơkuâ ngăn Tíu xiâm Đảng, kăn xiâm khu pơtâng tối tơdroăng kal Tơnêi têa mơnhên tối khât ivá mơ-eăm dêi Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Quảng Ngãi tung tơdroăng pơkâ, hnê mơhno pêi pro klêi mâu tơdroăng pơkâ ki kal tung pơla ai pơreăng kân Covid-19 [ă kong mê khía mơhot têa kân lân lu ôh tá tơniăn.

Pôa Võ Văn Thưởng loi tơngah tơdroăng tơru\m, mơ-eăm dêi khu pú hên Khu pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Quảng Ngãi ai hên mâu tơdroăng pêi pro ki kal nếo tung la ngiâ. Hdrối mê, pôa Võ Văn Thưởng hiăng troh pôu [ă rơkâu Têt kơ pôa Phạm Thanh Biền, cho kăn pơkuâ ngăn Đảng kong pơlê Quảng Ngãi hneăng hdrối.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định