Tăng ngăn hâi: 22/1/2021

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pơkuâ roh hôp Khu hnê mơhno Tơnêi têa hbrâ mơdât pơrea\ng Covid 19 tơku\m po kơxo lơ 20/1, a Tíu pêi cheăng Chin phuh, pôa Vũ Đức Đam, Ngế pro xiâm pho\ hnê ngăn tơnêi têa tối nhên: thăm séa ngăn troăng tíu tơkăng kong, tơniăn mơdât pơrea\ng tung mâu hâi tơku\m po Hneăng hôp Đảng lâp tơnêi têa roh má 13 [a\ roh Têt tiô khôi hmâ Tân Sửu. Hdrối mê, tiô Tơbleăng dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât ăm hlo, klêi kơ’nâi séa ngăn, tung mâu tíu klâ ối kơtăn tơku\m a mâu kong pơlê, xuân ối ai troăng pêi tá hâi pêi pro kơtăng tiô hnê mơhno dêi Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât.

Xua mê, Khu hnê mơhno pơkâ thế, mâu kong pơlê kơtăng pêi pro tro tiô pơkâ klâ ối kơtăn, tâng lôi ai pơrea\ng Covid 19 xông tâ tú thế pơxâu phâk kăn [o#. Khu hnê mơhno pơkâ thế mâu Khu xiâm: [ok thái pơkeăng, cheăng lêng [a\ Ko\ng an ai troăng pêi, troăng tơku\m po mâu roh kơneăng vâ djâ kuăn pơlê vêh a tơnêi têa [a\ tiô troăng tơniăn tơdroăng klâ ối kơtăn; tơdrêng amê pơtối thăm pêi pro tơdroăng mơnúa pâk vaccine, môi tuăn troăng pêi ki tơtro vâ drêng vaccine mơnúa pâk châ tơ-[rê, mê kô mơjiâng pro [a\ xing xoăng ăm tung tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định