Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


 

VOV4.Ssêdang - Kơxê lơ 20/10, pôa Yoshihide Suga, Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk [a\ kơdrâi pôa ai mâ a pơlê kong xiâm Jakarta, pơxiâm roh lăm pôu pêi cheăng troh a kong têa Indonesia sap ing hâi lơ 20 – 21/10/2020.  Tơdah pôa Yoshihide Suga a Tíu hngêi pơtáu ối Bogor, pôa Joko Widodo, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Indonesia tối, tung pơlâ lâp plâi tơnêi ai hên tơdroăng ôh tá tơniăn, roh lăm pôu pêi cheăng ăm hlo Nhuk [a\ Indonesia hiăng rah khu tơru\m cheăng [a\ to\ng kum dêi pó.

Peăng dêi tơná, pôa Yoshihide Suga mơnhên, cho khu tơru\m cheăng ton xo\n, Nhuk kô rơtế [a\ Indonesia hbrâ mơdât tơdroăng xông tâ tú dêi pơrea\ng Covid 19. Nhuk kô xing xoăng ăm kơxo# liăn 50 rơtal Yên vâ thăm hbrâ ví kong prâi pro ôh tá tơniăn dêi Indonesia. Ngế pro xiâm hnê ngăn kong têa Nhuk mơnhên, roh lăm pôu pêi cheăng kố kô thăm tơru\m tâ mê nếo tung tơru\m cheăng ton xo\n pơla péa pâ.

 

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định