Tăng ngăn hâi: 14/9/2020

 

 

 

 

 

 

Hơnăm 2020, tâi tâng kơxo# liăn ‘no mơjiâng tơmeăm khoăng hiăng ăm a Dak Lak vâ chê 4200 rơtal liăn, tung mê ai lối 690 rơtal liăn pơtối ăm sap hơnăm 2010. Troh apoăng khế 9, kong pơlê nếo ăm châ 40,5% tiô pơkâ liăn ăm hơnăm kố, to liăn ki sap hơnăm hdrối nah bú ăm châ 39%. Tơvâ tơvân kân má môi a kong pơlê Dak Lak nôkố cho tơdroăng gu tơnêi, ‘mâi xe\n hngêi trăng tơnêi tơníu. Tơdroăng mê ai a tâi tâng mâu tơring cheăm tung kong pơlê.

Pôa Lữ Ngọc Sinh, Ngế pơkuâ rak ngăn tơdroăng tơkêa mơjiâng tơmeăm khoăng [ă cheăng kơmăi kơmok kong pơlê Dak Lak, môi tung 2 tíu pêi cheăng rak ngăn kơxo# liăn ‘no ki kân má môi dêi kong pơlê, ăm ‘nâi, khu kố dế tơvâ péa tơdroăng tơkêa cho Plông kân tơdế pơlê kong krâm {uôn Hồ [ă troăng prôk ki xiâm N6 tơdế tơring Krông {uk, mơni kô thế pơtroh tơ’nôm liăn lối 34 rơtal liăn.

‘’Mâu tơdroăng tơkêa mê nôkố tơdroăng tơkêa chêl thiăn liăn dế ăm vâ klêi. Mê tâng troh khế 10 la ngiâ tơdroăng tơkêa chêl thiăn liăn ôh tá châ môi tuăn, ôh tá châ tơring k^ mê kô thế pơtroh liăn; Tâng châ k^ mê ngăn hiăng châ ăm liăn tơniăn tiô pơkâ’’.

 

Tơvâ tơvân tung tơdroăng gu tơbăng, ‘mâi xe\n chêl thiăn liăn cho ki xiâm khoh pro Dak Lak hrá châ xo liăn vâ ’no mơjiâng tơmeăm khoăng tơnêi têa

 

Tiô pôa Đinh Xuân Hà, Ngế xiâm pơkuâ ngăn ‘na pơkâ [ă ‘no liăn cheăng kong pơlê Dak Lak, pak^ng mâu tơdroăng ki xahpá tung pơla gu tơbăng tơnêi ‘mâi xe\n hlối liăn chêl thiăn, mê tơdroăng hrá ăm liăn vâ ‘no mơjiâng pro tơmeăm khoăng tơnêi têa a kong pơlê ối tơvâ xua ôh tá hbrâ pêi hdrối dêi Khu xiâm pơkuâ mơjiâng pro [ă rêm râ kơvâ cheăng dêi tơring cheăm. Mê cho tơdroăng ki hnê tối hdrối hâi châ pêi pro pơkâ; mâu tơdroăng tơkêa bro thế pơtê hơ’leh kơlo ‘no liăn mơjiâng pro xua nếo ai tơdroăng ê nếo tung pêi pro; [ă ai tá mâu tơdroăng tơvâ tơvân ing mâu hơnăm hdrối nah ‘na tơnêi, prêi ki vâ mơjiâng tơmeăm khoăng:

‘’Hơnăm kố khu ngăn Tơmeăm khoăng hyôh kong prâi xuân hiăng hbrâ pêi hdrối tơdroăng hnê tah ki tơvâ tơvân ‘na tơnêi vâ xúa mơjiâng tơmeăm khoăng. Laga hlo ai tơdroăng nôkố tơdroăng pơkâ tơmeăm tơnêi dêi tơring cheăm hrá, mê drêng mâu khu vâ mơjiâng pro xo tơnêi thế xo tơnêi ing tíu ê. Drêng xo dêi kuăn pơlê thế tơhrâ [ă kuăn pơlê, lăm a Tíu xiâm ngăn ‘na tơmeăm khoăng tơnêi hyôh kong prâi séa mơnhên ngăn klêi mê pơtroh ăm Vi [an môi tuăn ‘nôi mê nếo châ xo. Pak^ng mê prêi xuân cho tơdroăng ki môi tiah. Pơla hdrối kố nah tơdroăng pơkâ yă vâ xo prêi xuân hâi châ tơbleăng pêi pro’’.

Mơdêk ‘na xo liăn ‘no mơjiâng tơmeăm khoăng, tung 2 khế achê kố, Vi [an hnê ngăn kong pơlê Dak Lak hiăng đi đo pơtroh hlá mơ-éa hnê tối ăm mâu kơvâ cheăng, cheăm tơring. Ing mê, rêm măng t^ng mâu tíu pêi cheăng mê thế lăm ngăn tơbleăng nhên tơdroăng pêi pro tơrêm tơdroăng tơkêa. Ing mê, tung khế 8, Vi [an kong pơlê hiăng ‘mâi hơ’lêh pơkâ liăn 95 tơdroăng tơkêa tâk liăn ăm mâu tơdroăng tơkêa ki hiăng châ k^ ăm liăn [ă thế pê klêi. Tơdroăng pơtroh liăn lối 240 rơtal liăn ăm pro mâu tơdroăng tơkêa bro ai tơdroăng cheăng dế pêi, la mâu tơdroăng tơkêa ki hiăng vâ klêi, hiăng kum ăm kong pơlê tâk 11% kơxo# liăn ngân tâng vâ pơchông [ă khế hdrối.

Pôa Phạm Ngọc Nghị, Kăn xiâm hnê ngăn Vi [an kong pơlê Dak Lak, ăm ‘nâi, kố cho tơdroăng ki tro vâ pơkâ pê klêi tơdroăng ăm liăn ngân ‘no mơjiâng tơmeăm khoăng tung hơnăm kố.

‘’Hiăng pơkâ ăm liăn ngân 100% mê thế séa ngăn nhên tơrêm tơdroăng tơkêa. Tơdroăng tơkêa ki lâi kal liăn, ai tơdroăng cheăng mê thế tơbleăng tơdrêng ăm Khu xiâm ngăn tơdroăng pơkâ [ă ‘no liăn cheăng vâ ‘mâi hơ’leh liăn ing mâu tơdroăng tơkêa ôh tá châ xo liăn ngân vâ ‘no pêi cheăng. Tối tiah mê vâ mâu khu kơvâ cheăng thế hbrâ tơku\m séa ngăn nhên klêi, tung khế 9 kố thế pêi tâi tơdroăng ăm liăn ing mơjiâng tơmeăm khoăng ki ôh tá châ mơjiâng pro ăm á tơmeăm khoăng ki dế mơjiâng pro’’.

Tơdrêng [ă tơdroăng séa ngăn nhên tơrêm tơdroăng tơkêa bro vâ re\ng lêi tah tơdroăng ki tơvâ tơvân [ă hlối teăm pơtroh liăn tiô tơdroăng mơjiâng pro, Vi [an kong pơlê Dak Lak xuân hnê mơhno ăm mâu kơvâ cheăng tí tăng ‘nâi ple\ng troh tơdroăng mơjiâng môi pơkâ ‘no liăn cheăng ki tro ‘’pro xiâm vâ ngăn’’ ăm mâu tơdroăng tơkêa bro ki hbrâ vâ tơbleăng pêi vâ tơkâ luâ mâu tơdroăng ki ối tơvâ tơvân oh tá tro tung tơdroăng cheăng mê.

Minh Huệ chêh

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định