Tăng ngăn hâi: 28/11/2019


 

VOV4.Sêdang - Kơmăng lơ 27/11, a pơlê kân Măng Deang, tơring Kon Plong tơku\m po leh pơxiâm po Hâi mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum hơnăm 2019 [a\ diâp inâi ki kơnâ Tơnêi têa ‘’Nghệ nhân ưu tú’’ tung kơvâ tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro roh má II hơnăm 2019. Hâi leh mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum hơnăm 2019 veăng amê ai lối 200 ngế vâi krâ - nho\ng o dêi 28 hdroâng kuăn ngo nho\ng o.

 

 

Pơxiâm po Hâi leh mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum 2019

 

Hâi leh cho roh mâu hdroâng kuăn ngo rêh ối tung kong pơlê Kon Tum châ trâm mâ, tơpui tơno túa ki rơkê tơtro ing mê mơdêk hlê ple\ng tung tơdroăng rak ngăn mơnhông ki kơnâ mơhno túa le\m tro dêi hdroâng kuăn ngo tơná; kum thăm tơru\m môi tuăn pơla mâu hdroâng kuăn ngo, rak vế khôi túa le\m tro, mơjiâng kong pơlê Kon Tum rế hía rế tơniăn [a\ mơnhông tơtêk.

Tung leh pơxiâm po Hâi leh mơhno túa le\m tro mâu hdroâng kuăn ngo kong pơlê Kon Tum hơnăm 2019, Vi [an kong pơlê Kon Tum hiăng pơ-ô pơ-eăng 30 ngế vâi krâ châ Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa diâp [a\ 1 nge# nhân châ diâp inâi ki kơnâ Tơnêi têa ‘’nghệ nhân ưu tú’’ tung kơvâ kế tơmeăm, mơhno túa le\m tro roh má 2 hơnăm 2019.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng