Tăng ngăn hâi: 28/9/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 28/9, a Hà Nội, hiăng po Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# Khu lêng roh má 11, hneăng hơnăm 2020 – 2025. Veăng amê ai 450 ngế, Hneăng hôp Đảng [o# roh má XI châ pói tơngah cho Hneăng hôp ki kal má môi, djâ troăng ahdrối, troh lâp lu tung tâi tâng Đảng. Pôa Nguyễn Phú Trọng, Kăn xiâm pơkuâ hnê ngăn Đảng, Kăn xiâm hnê ngăn tơnêi têa veăng [a\ hnê mơhno Hneăng hôp.

 

Khu râ kăn Đảng khu lêng hneăng hơnăm 2020 - 2025

 

Hdrối mê, xông tơpui a roh hôp hbrâ hdrối tơku\m a kơxê lơ 27/9, Đăi tươ\ng Ngô Xuân Lịch, Kăn pho\ pơkuâ hnê ngăn cheăng Đảng kơvâ Khu xiâm lêng tơnêi têa tối nhên: Hneăng hôp khu râ kăn Đảng [o# Khu lêng roh má 11 hneăng hơnăm 2020 – 2025 cho xiâm kối ki kal mơnhên ki khên tơnôu, tuăn ngôa rơkê, tơdroăng ki kân dêi Khu lêng hluâ 75 hơnăm mơjiâng, tơplâ, xông kân ing pơkuâ dêi Đảng; mơhno tơdroăng mơ-eăm mơjiâng khu lêng kăch măng ki tơtro khât, [ea\ng [e\n rơkê dêi Đảng; mơhno tơdroăng ki kho\m mơ-eăm mơjiâng khu lêng kăch măng, tơtro khât, [eăn [e\ng rơkê, chôa ‘lâng tiô rơxông nếo, troh hơnăm 2025 pêi kêi đeăng tơdroăng hơ’leh rah xo khu mơngế pêi cheăng ton xo\n tiô troăng ki tơtro, rơkê, ó nhên.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định