Tăng ngăn hâi: 19/9/2020

VOV4.Sêdang - Peăng xêi hâi lơ 18/9, a Tíu xiâm Mơhno túa le\m tro kong pơlê Dak Lak, Khu xiâm ngăn ‘na mơđah hơdruê xuâng tơnêi têa hiăng tơru\m [ă Khu ngăn ‘na mơhno túa le\m tro, ivá [ă ôm hyô kong pơlê Dak Lak tơku\m po Hneăng tơ’noăng to\n klo\ng, rêi prôa dêi hdroâng kuăn ngo tung lâp plâi tơnêi hơnăm 2020 a kong pơlê Dak Lak.

 

 

Khu tơku\m po diâp reăng ăm mâu kăn pơkuâ khu rêi prôa

 

 

 

 

Roh tơ’noăng dêi khu rêi prôa, to\n klo\ng Dak Lak

 

Hneăng tơ’noăng to\n klo\ng, rêi prôa, hlu\m rơvo\ng rêm hdroâng kuăn ngo lâp tơnêi têa hơnăm kố ai 650 ngế ối tung 35 khu nge# thuât lâp tơnêi têa veăng tơ’noăng, klâ xing xoăng chiâng 4 kơvâ: Tơ’noăng rêi prôa ăm mâu khu ki pro pơro hơdruê kuăn ngo; kơvâ rêi prôa ăm mâu khu ki hơdruê xuâng; Học viện Âm nhạc, Nhạc viện; Kơvâ rêi prôa cho mâu khu ki hơdruê xuâng, Học viện Âm nhạc, Nhạc viện [ă mâu nge# sih ối pá kong. Leh mơgêi [ă diâp pri kô po a Hngêi hơdruê chếo Việt Nam, Hà Nội a hâi lơ 4/10.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định