Tăng ngăn hâi: 19/1/2021

VOV4.Sêdang - Leh tơbâ 91 hơnăm hâi mơjiâng Đảng Ko\ng san Việt Nam, koh hâk hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng, peăng xêi lơ 18/1, a Hà Nội, pơxiâm po mơđah rơbleăng um pơxá ‘’Đảng pin rơkê kơnía ‘nâng‘’.

Mơđah tơbleăng  ‘’Đảng pin rơkê kơnía ‘nâng’’ vâ tối hnoăng cheăng pơkuâ hnê mơhno dêi Đảng Ko\ng sản Việt nam tung tơdroăng tơplâ pro tơleăng le\m hdroâng mơngế, hơ’leh nếo [ă mơjiâng tơnêi têa; mâu hnoăng ‘no pêi dêi kuăn pơlê hiăng châ pêi pro tung mơnhông tơnêi têa [ă kring vế Tơnêi têa Việt Nam xah ho#i chuh ngiah.

Malối, mơđah tơbleăng um méa 12 Hneăng hôp Đảng [ă 60 kơtâ um tơbleăng hnê tối hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng Ko\ng sản Việt Nam, pro xiâm um ki mơhno tâi tâng ‘na tơdroăng pơkuâ hnê, kring vế [ă mơjiâng tơnêi têa dêi Đảng pin tung plâ 91 hơnăm hdrối. Mơđah tơbleăng ‘’Đảng pin rơkê  kơnía khât ‘nâng’’ po sap hâi lơ 18 troh lơ 24/1.

Tung pơla kô, pak^ng mơđah tơbleăng um ối po hên tơdroăng trâm mâ, mơđah hơdruê xuâng ô eăng Đảng, Pôa Hồ ngế rơkê khât, koh hâk ro hneăng hôp mâu kăn tung lâp tơnêi têa roh má 13 dêi Đảng.

 

 Gương tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định