Tăng ngăn hâi: 28/11/2020

VOV4.Sêdang - Mơd^ng kơchơ pơla Sinuâ [ă ASEAN roh má 17, dó inâi CAEXPO 2020 [ă hneăng hôp khu kăn xiâm ngăn ‘na mơdró kâ [ă Mơ’no liăn cheăng Sinuâ-ASEAN, dó inâi CABIS 2020 hiăng po a kơxo 27/11 a Tíu xiâm mơđah tơbleăng kế tơmeăm [ă po Hneăng hôp lâp plâi tơnêi Nam Ninh, kong pơlê Quảng Tây, kong têa Sinuâ. Pôa Tập Cận Bình, Kăn xiâm hnê ngăn kong têa Sinuâ ai [ai pơchuât pơxiâm po hneăng mơd^ng kơchơ mơ’no tơdrêng tung um tơvi.

Hneăng hôp po tung pơla 4 hâi sap ing hâi lơ 27-30/11 ai 11 tơdroăng tơpui tơno to khu kăn xiâm [ă 160 túa ki mơdró kâ, tâi tâng mâu tơdroăng mê pơrá mơ’no tơdrêng tung um tơvi. ‘Na tơdroăng ki mơ’no tơdrêng mê, Mơd^ng kơchơ CAEXPO 2020 ai dâng 5 rơpâu 400 hngêi ki mơđah tơbleăng tê mơdró kế tơmeăm, tâi tâng tơnêi tíu ki tơbleăng tê mơdró kâ rơdâ 104 rơpâu met karê, tung mê, ai 4 rơpâu 600 hngêi mơdró kế tơmeăm dêi Sinuâ [ă 800 hngêi mơdró kế tơmeăm dêi mâu kong têa tung ASEAN, mâu khu ki tơru\m cheăng ki ê, môi tiah Pakistan, Nhuk, Hàn Quốc [ă hía hế.

‘Na tơdroăng ki mơ’no tơdrêng tung um tơvi, ai lối 1 rơpâu 500 khu mơdró kâ ki veăng mơđah mơ’no tơdrêng [ă 1 rơpâu 200 khu mơdró kâ dêi Sinuâ, [ă lối 300 khu mơdró kâ kong têa ê.

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định