Tăng ngăn hâi: 16/10/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 15/10, a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, Kơ koan xiâm pơkuâ tơ’noăng ivá tơru\m [a\ Khu pơkuâ ‘na mơhno túa le\m tro Tơ’noăng ivá kong pơlê Dak Lak tơku\m po pơxiâm po hneăng tơ’noăng tru\t loăng, tơhrot kơxái lâp tơnêi têa hơnăm 2020.

 

Khu tơku\m po diâp reăng ăm mâu ngế ki tơ’noăng

 

Hneăng tơ’noăng hơnăm kố mơhnhôk 140 ngế tơ’noăng lo ing 11 khu ối tung mâu kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tung lâp tơnêi têa. Mâu ngế tơ’noăng veăng tơ’noăng a 27 tơdroăng xiâm tơrá môi ngế xêh [a\ khu pú dêi péa môn tơhrot kơxái [a\ tru\t loăng.

 

Mâu ngế tơ’noăng kơdrâi veăng tơ’noăng môn tru\t loăng châ hngăm pá kơdâm 50kilô

 

Tiô Khu tơku\m po, hneăng tơ’noăng tru\t loăng, tơhrot kơxái lâp tơnêi têa tơku\m tiah hmâ rêm hơnăm môi xôh. Ing hneăng tơ’noăng, kô thăm mơhnhôk tơdroăng hriâm tâp ivá tung kuăn pơlê, kum pơtâp châ chăn [a\ mơdêk ivá; rak [a\ mơnhông khôi túa le\m tro mâu môn tơ’noăng ivá tiô khôi vâi krâ nah dêi hdroâng mơngế; thăm trâm mâ, ru\m môi tuăn pơla mâu ngế tơ’noăng xuân môi tiah mâu kong pơlê tung lâp tơnêi têa.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định