Tăng ngăn hâi: 18/7/2020

VOV4.Sêdang - Pôa rah Lan Sun, kuăn ngo Jarai, ối a pơlê kong kơdrâm Plei Ku, kong pơlê Gia Lai cho ngế ki ai hên hnoăng veăng ‘no tung mơjiâng thôn pơlê nếo a kong pơlê. {ă ivá, ki châ kuăn pơlê nhoăm loi dêi tơná, pôa hiăng mơhnhôk kuăn pơlê mơ-eăm tơ’noăng pêi chiâk deăng, veăng mơjiâng pơlê rế tơniăn, xông tơtêk. Pôa hâk tơngăm 2 hdrôh châ kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê Gia Lai diâp [âng kơdeăn khe\n ai hnoăng tung mơhnhôk kuăn pơlê tơru\m tâi tâng hdroâng kuăn ngo [ă mơhnhôk tâi tâng kuăn pơlê veăng kring vế tơnêi têa’’.

 

 

Cho ngế ki kơhnâ [ă ai tuăn hiâm pôu râng hnoăng cheăng [ă tơdroăng tơdjuôm mê hên hơnăm hlối, pôa Rah Lan Sun châ kuăn pơlê tung pơlê loi tơngah pôk pro kăn pơkuâ thôn, chiâng ngế ki châ kuăn pơlê loi nhuo#m kơhnâ rơkê tung pơlê hdroâng kuăn ngo a kong pơlê.

Rơpo\ng pôa Sun cho rơpo\ng ki djâ troăng ahdrối tung mâu hneăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa [ă chiu pá tung pêi cheăng kâ. Pôa pêi vâ chê 6 sào báu klâng, 2 sào kơchâi drêh, 8 sào kơphế, păn ro lai [ă chu kăn. Rêm hơnăm, klêi kơ’nâi ôh tá riân kơxo# liăn ‘no hrê, rơpo\ng pôa châ xo lối 100 rơtuh liăn. Pêi cheăng hlo tơ-[rê, pôa ‘no liăn roê hên kế tơmeăm xúa tung pêi chiâk deăng, pro hngêi ối ki le\m [ă đi đo tơmâng ngăn, to\ng kum nho\ng o tung pơlê rơtế tơniăn tung rêh ối.

Pơlê Nha Prong nôkố ai 100 rơpo\ng [ă 425 pơ’leăng mâ mơngế, ki hên cho hdroâng kuăn ngo Jarai, rêh ối [ă tơdroăng cheăng cho pêi chiâk klâng. Pôa Nguyễn Đức Huyền, kăn pơkuâ chi [o# pơlê Nha Prong, ăm ‘nâi:

‘’Pêi pro tơdroăng pơkâ dêi Đảng ủy lêng, mâu hơnăm hdrối mê hía nah, pôa Rah Lan Sun hiăng kơhnâ khât rơtế [ă Khu ngăn kuăn pơlê mơhnhôk kuăn pơlê veăng hriâm tung mâu lâm hnê hriâm, tơtro\ng xúa khoa hok kih thuât tung pêt mơjiâng kế tơmeăm, păn mơnăn mơnoâ vâ mơdêk cheăng kâ, pêi lo liăn. Tơdrêng amê hnối kum vâi krâ nho\ng o hơ’lêh túa tơmiât, túa pêi vâ hluăn ing kơtiê krá ton’’. Nôkố, kơnôm ing pêt báu klâng, kơphế, mâu hdrê prá alâi ki iâ hâi [ă păn mơnăn mơnoâ í, peâp mê tơdroăng rêh ối kuăn pơlê tung pơlê Nha Prong rế hía rế châ mơdêk; tâi tâng rơpo\ng pơrá ai rơxế, ai tơvi ngăn; ôh tá ai xếo hngêi ối pơtân, xi kơchoh, lối tơdế rơpo\ng ai hngêi meăn pro [ă xơ-mo\ng. Malối, pơlê Nha Prong ôh tá ai xếo rơpo\ng kơtiê rơpo\ng vâ chê kơtiê’’.

Xuân tiô pôa Nguyễn Đức Huyền, kăn pơkuâ chi [o# tối, hên rơpo\ng hdrối nah ối tung rơpo\ng kơtiê hiăng châ pôa Sun tơmâng ngăn rơtế [ă pơlê, cheăm kum vâi mơ-eăm hluăn ing xơpá. Môi tiah rơpo\ng pôa Ksor Kanh ai kuăn tro tamo athế ối pơlât ton tung hên hơnăm, tơdroăng rêh ối rơpo\ng hngêi xơpá hiăng châ pôa Sun pơkâ thế [ă bêng to\ng kum liăn vâ hluăn ing kơtiê. Rơpo\ng jâ H’Yăch xuân châ pôa mơhnhôk kuăn pơlê tung pơlê veăng tơlo liăn pro hngêi ối, rơpo\ng pôa Khó châ kum liăn pêi cheăng kâ, rơpo\ng pôa Luơk ôh tá ai tơnêi pêi kâ xuân châ kum ăm hdrê ro, rơpo\ng jâ Thar châ pôa hnê pêi kơdrum, xúa kih thuât pêt tơmeăm, păn mơnoâ. Lơ ngế ki hdrối nah hmâ ôu drôu châ pôa Sun hnê khe\n hiăng ai xếo tơdroăng tơmiât ôh tá tro, kơhnâ pêi cheăng kâ tơniăn tung rêh ối.

Pak^ng chôu pêi cheăng, pôa Sun ối mơdoh chôu tí tăng ‘nâi tơdroăng tơche\ng tơmiât dêi vâi krâ nho\ng o, re\ng ‘nâi nhên tơdroăng tung pơlê, tơru\m rơtế [ă tơring, cheăm pơkâ tơleăng mâu tơdroăng ki ôh tá tro. Pôa ối hmâ rơtế [ă Khu kuăn pơlê thôn kơhnâ tối tơbleăng troăng hơlâ dêi Đảng, luât dêi tơnêi têa, mâu tơdroăng tơ’noăng pâ nhuo#m tơnêi têa, hnê vâi krâ nho\ng tah lôi khôi túa tơlá ki ôh tá tro tung rêh ối, ai kuăn preăng, kuăn iâ, rak vế tơdroăng pơtâp ivá. Rêm hơnăm, kơxo# rơpo\ng hlê ple\ng dêi pơlê châ 0,8%.

Nôkố, ai vâ chê tâi tâng rơpo\ng hdroâng kuăn ngo tung pơlê Nha Prong tiô khôp Tin Lành Việt Nam peăng hdroh, ối tung Chi ho#i Tin Lành Plei Chuét. {ă cho ngế ki cheăng tung khu pơkuâ ngăn Chi ho#i ki khôp a pơlê, pôa Sun hmâ tơru\m khôp a mơ’nui chôu khôp hâi t^ng rêm măng t^ng vâ tơpui, hnê khe\n vâi krâ nho\ng pêi pro tro mâu tơdroăng luât pơkâ ‘na tơdroăng loi t^ng tiô khôp, pêi pro tuăn hiâm nhuo#m Pâ Xeăng, pâ tơnêi têa, rêh ối le\m ‘na châ, tro ‘na mơhúa, mơjiâng kho#i tơru\m pơla mâu ngế ki ôh tá khôp [ă mâu ngế ki tiô khôp [ă kuăn pơlê tung pơlê.

Kăn hnê ngăn Vi [an bêng Thắng Lợi Lê Văn Quang ăm ‘nâi: ‘’Pôa Rah Lan Sun hên hdroh châ Vi [an hnê ngăn bêng Thắng Lợi [ă Vi [an hnê ngăn pơlê kong kơdrâm Plei Ku khe\n kơdeăn. Malôi, pôa sôk ro 2 hdroh châ kăn hnê ngăn Vi [an kong pơlê diâp [âng khe\n kơdeăn ‘na tơdroăng ki rơkê ple\ng tung hnoăng cheăng mơjiâng kho#i tơru\m tâi tâng hdroâng kuăn ngo a kơpong kuăn pơlê rêh ối, rơkê tung pêi pro tơdroăng ‘’Tâi tâng kuăn pơlê gak kring Tơnêi têa’’. Nha Pro\ng xuân châ Vi [an hnê ngăn pơlê kong kơdrâm mơnhên pơlê rơkê ple\ng 15 hơnăm hlối.

 

            Hlá tơbeăng Gia Lai

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng