Tăng ngăn hâi: 9/8/2020

VOV4.Sêdang - Tung tơdroăng rêh ối dêi mơngế M’nông sap ing nah troh nôkố, rái cho tơmeăm ki hiăng hmâ [ă kuăn mơngế. Rái tung kong tí xê to tơmeăm vâ kât pro hngêi trăng [ă tơdroăng ki vâ xúa tung tơpo\ng hngêi, mê ing rái kơbâng, cho rơpôe ối cho kế kâ ki kơhiâm, chiâng kế kâ ki pro hên ngế rơhêng rơhú.

 

 

Roh vâi krâ nah drêng vâ pro hngêi trăng, mơngế M’nông tung pơla pro hngêi ối xuân ôh tá păng lôi rái vâ kât trăng, pơtâ, ní, hlá ga vâi têng khăng, klêi mê, te\n [ă pơ-ôu, rơchiâ vâ pro kế lêm kuâ hngêi. Xua hlá ga krá kâk, ôh tá tơ’lêi pok drêng tôu mêi tâng vâ pơchông ngăn [ă hlá xá ga krá tâ.

Tung tơdroăng rêh ối, pêi cheăng rêm hâi dêi mơngế M’nông, ai hên kế tơmeăm ki châ pro ing rái kong, môi tiah tơmeăm ki vâ xúa lăm rup rui tung kong, mâu tơmeăm ki vâ xúa môi tiah reo, pong, chêa, te\n pro kơxái pong, kêa mâu kơtum, kơto\n, tơdrong ki vâ tâ vó ku\n, hdro tơnêi, plôi, pro kơxái dâ mơne\ng, te\n pong tâ ká [ă hên h^n kế tơmeăm ki ê.

 

 

Eăn rui xuân châ te\n pro [ă rái

 

Pôa Điểu Mek, ối a pơlê Bu Boong, cheăm Dak Ndrung, tơring Dak Song, kong pơlê Dak Nông tối ăm ‘nâi. {ă mơngế M’nông, sap ing ton nah troh nôkố, vâi ôh tá păng loi rái, xuân môi tiah kơlá, phêa, pơ-ốu. Xua rái ga hiăng hmâ [ă tơdroăng rêh ối rêm hâi tá troh hâi kố.

‘’Dế nôkố, á xuân ối xúa rái kố vâ te\n pro mâu d^ng, pong, chêa, kơtum, kơto\n, kơxái pong, chêa, dum, reo, te\n [ă rái tơmeăm kô krá kâk, chí le\m, rơmuăn, chut [ă châ xúa ton hơnăm, la rái ki mê athế hiăng chía krâ, hdrah, la nôkố, lăm tăng tung kong ôh pá ai hên xếo. Rái klêi kơ’nâi hrê djâ vêh a hngêi to lâi hâi, klêi mê tâm tung têa ăm i rơmuăn, klêi mê, nếo klêa, kiê mơjế ăm i chí le\m, pro ti mê rái nếo rơmuăn [ă kâk’’.

Tung mâu kơchâi kâ dêi mơngế M’nông, rơpôe cho kế kâ ki hên ngế rơhú vâ, hên ngế vâ pơchên kâ, xú ga tá kơhiâm ki tơviah; kâ tâ xăng [ă hnối ngeăm, hơ-iâ há. Kế kâ ki hmâ hlo vâi kâ ki tơ’lêi má môi mê vâi xo rơpôe vâi pôh a on, lơ âp hơ-iu [ă po hăng ki hiăng pêi liê. Tơdroăng ki vâ pế pơchên kế ki kơhiâm tâ, vâi pế rơpôe [ă tơpoăng, pế prông rơpôe [ă kơchâi ngeăm, kơchâi beap, tro\ng xăng, ká lơ hơ’neh mâm, tâi tâng mâu tơmeăm ki mê tâ tung klo\ng vâi prông a on, tung pơla vâi prông mê, vâi xúa mơnế ki xo\n vâ hrôk tung klo\ng ăm kơchâi re\ng poh re\ng liê. Kố cho kế kâ ki hmâ hlo dêi mơngế M’nông, hâi kố, xuân hiăng chiâng kế tơmeăm châ tê a mâu hngêi mơdró, tíu ôu kâ a Dak Nông.

 

 

Rơpôe vâ kâ vâi hơ-iu [ă po hăng

 

Xuân tiô pôa Điểu Mek, a pơlê Bu Boong, cheăm Dak Ndrung, tơring Dak Song, kong pơlê Dak Nông, rơpôe ki chiâng kâ mê ai 2 khu, khu ki chiâng a ngo, tung kong ga xăng, kông ga tơx^n tâ. Rơpôe ki chiâng a têa ga kân hdrah tâ, kâ ga vâ ngeăm chêk.

‘’Rơpôe pế [ă tơpoăng, prông [ă kơchâi beap, hnối tơvât [ă kơxêng, hơ’nêh kâ tâ kơhiâm [ă rơngiâp le\m tung châ. Rơpôe têa ga vâ chêk iâ, rơpôe ngo ga xăng mê tiô tơdroăng ki djâ dêi vâi krâ roh nah, rơpôe ối cho pơkeăng ki hmâ châ mơngế M’nông vâ kâ ăm ga tơleăng pôu drôu, tơleăng hơ-ou ‘mêi tung châ, lơ klêa mơđu\ng, [ă xuân cho kế ki le\m vâ ăm vâi kơdrâi nếo mơhum kuăn ‘ne\ng’’.

Nôkố, kong loăng hiăng tro ko kếo ‘nhê hên ó, kong rế hía rế pá ai, rái, rơpôe xuân hiăng vâ hía long. Tơdroăng rêh ối chal nếo nôkố, hdroâng mơngế M’nông xuân hiăng hơ’leh xúa mâu kế tơmeăm chal nếo, túa pêi chiâk deăng xuân xúa kơmăi kơmok, laga, xuân ối ai mâu rơpo\ng ki ‘nâ xuân ối xúa mâu pong, chêa, reo, d^ng, kơtum, kơto\n ki kơtúa a drá peăng, cho vâ mơhno tối ăm kuăn ‘ne\ng cháu cháu ‘nâi [ă nhoa#m dêi tơmeăm khoăng droâng kuăn ngo tơná hiăng ai sap ing chal vâi krâ roh nah.

                                                                             Thị Đoắt chêh

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng