Tăng ngăn hâi: 20/12/2020

 

 

VOV4.Sêdang - A cheăm Ka Đơn, tơring Đơn Dương, kong pơlê Lâm Đồng, ai môi tíu ối ‘măn mơđah ‘na tơmeăm khoăng mơhno túa le\m tro dêi mơngế Chu Ru. Tíu ki kố ối rak vế hên mâu tơmeăm ki hmâ [ă tơdroăng rêh ối, pêi cheăng dêi mơngế Chu Ru, môi tiah: drê, ‘nêk, vok, mâu prôa, hơkâ, ếo pơtâk, tơmeăm hdroăng. Ing mê, veăng kum vâ pơtối rak vế, pơtối mơjiâng pro tơmeăm khoăng tiô khoi hmâ dêi mơngế Chu Ru.

 

Kơbong ki chôu ‘măn tơmeăm mơhno túa le\m tro dêi Chu Ru ối a cheăm Ka Đơn, tơring Đơn Dương, kong pơlê Lâm Đồng, xua [ok xối Trần Quốc Hưng Long chôu ‘măn sap ing hơnăm 2015. Kơbong ki kố rơdâ dâng 200 met karê, châ klâ xing xoăng chiâng hên kơbong ki tơx^n. Rêm kơbong ki tơx^n mê ai mơđah môi khu tơmeăm lơ hên khu tơmeăm ki hiăng hmâ [ă tơdroăng rêh ối, pêi cheăng kâ dêi kuăn pơlê, môi tiah: drê, ‘nêk, vok, prôa, ếo pơtâk, tơmeăm hdroăng [ă hên he\ng kế tơmeăm ki ê. Tâi tâng mâu tơmeăm akố pơrá chêh tối nâl Xuăn [ă nâl Chu Ru. {ok xối Trần Quốc Hưng Long cho [ok pơkuâ ngăn tơring Khôp Ka Đơn, tối ăm ‘nâi: Hơnăm 2014, drêng pơxiâm mơjiâng hngêi khôp Ka Đơn, hlo tung hnôu ki ton hdrối nah ai hên kế tơmeăm xúa [ă mâu tơmeăm ki hdroăng dêi mơngế Chu Ru, xua mê, khoh mơjiâng kơbong ki kố vâ rak vế, ‘măn mơđah.

 

 

Kơbong ‘măn mơđah tơmeăm mơhno túa le\m tro Chu Ru a Ka Đơn

 

 

 Mơhno tối tơdroăng nhoa#m kơ mơngế ki hiăng mơjiâng pro, nhoa#m pơlê pơla, kơbong ki ‘măn mơđah, tơbleăng tơmeăm mơhno túa le\m tro hiăng châ [ok xối Trần Quốc Hưng Long tơmiât rak vế, tơtro [ă khôi túa, vêa vong dêi hdroâng kuăn ngo Chu Ru. A môi kơbong ki chôu ‘măn drê, ‘nêk, vok mâu tơmeăm kố hiăng mơhno ăm mơngế ki ngăn châ ‘nâi tơnêi tíu ki kro mơdro\ng, tíu tơníu roh nah dêi mơngế Chu Ru tăng rah tơnêi vâ rêh ối, klêi mê, xuân ‘nâi nhên túa rêh kâ ối dêi kuăn pơlê a tíu kố.

 

Ma Li tối ‘na tơdroăng ki le\m ro dêi tơmeăm mơjiâng ing tơnêi hneăn dêi Chu Ru

 

 

Ing mâu tơmeăm khoăng kố xuân châ hlo, mơngế Chu Ru hdrối nah xuân pêt báu [ă pêt mâu hdrê prá alâi, plâi pôm, xuân ‘nâi lăm lúa mâm chăm chói tung kong, lăm tơnăng ká vâ ai kế kâ, tơmeăm xúa vâ kum mơdrêh tơdroăng rêh ối. Túa cheăng ga ti mê, ing mê, khoh chiâng ai mâu tơdroăng cheăng ki ê, môi tiah te\n hmôu, te\n pong, meăn tơnêi hneăn vâ mơjiâng hdro, tơmeăm xúa [ă tiâm tơniâm mơjiâng mâu drê, ‘nek, vok [ă hên he\ng mâu tơmeăm khoăng ki ê. A kơbong ki mơđah chêng koăng mơngế ki ngăn xuân châ tơmâng mâu idrâp chêng koăng ki ro tơniâ dêi chêng koăng, rơtế [ă hên mâu prôa, hơkâ ki ê châ mơjiâng pro ing mâu tơmeăm ki ai hlâu xêh tung kong kế. Kơbong ki mơđah mâu vó drôu, ai hên túa vó kân ku\n môi tiah vâ mơhno tối ăm kuăn pơlê ‘nâi tơdroăng ki xăng le\m dêi drôu. Kơbong ki mơđah ‘măn mâu tơmeăm khoăng ki vâ rơkâu xối, tung mê ai tá tơmeăm khoăng ‘na chiâk deăng [ă tơmeăm khoăng ki vâ rơkâu xối ăm rêm roh tơdroăng leh mơd^ng ăm tơná kuăn mơngế, sap ing hâi kot mâ tá troh a hâi kơtê hiâm, vêh [ă dêi nôu pâ jâ pôa kong hơngế.

Pak^ng mê, kơbong ‘măn tơmeăm mơhno túa le\m tro dêi Chu Ru ối ‘măn mâu túa hngêi trá dêi mơngế Chu Ru, xuân ai ‘măn mơđah mâu tơmeăm ki pro rơnuâ, pro pơro mâ ngăn, mâu tơmeăm ki xúa vâ rơnuâ, mâu tơmeăm ki dó xêh ôh tá ối tung pơlê pơla, môi tiah póu pêi báu, loăng no#ng, hdrui, tơmeăm dêi pôa pơchâu [ă hên he\ng tơmeăm khoăng ki ê, mơhno tối ‘na khôi túa, vêa vong dêi mơngế Chu Ru.

Ối a cheăm Ka Đơn, tơring Đơn Dương, kong pơlê Lâm Đồng dế nôkố xuân ối rak vế hên khôi túa pêi cheăng dêi mơngế Chu Ru, môi tiah meăn tơnêi hneăn, mơjiâng pro hnâng [ă [â, teăn mơjiâng tơmeăm vâ tăng troăng ki ‘mâi mơnhông, klêi mê tăng tíu ki vâ tê mơ’no mâu tơmeăm ki hiăng châ meăn pro [ă tơnêi hneăn, hnâng [â, tơmeăm teăn mơjiâng ki ê. Pa ngiâ plông dêi hngêi khôp Ka Đơn ai môi kơbong ki ‘măn mơđah, tơbleăng, mơhno tối [ă tê mâu tơmeăm ki xua kuăn ngo Chu Ru mơjiâng pro. Ma Li, cho ngế ki hmâ tối tơbleăng mâu tơmeăm khoăng ki ‘măn mơđah mê, tối: Sap ing ton nah,  tơmeăm ki meăn pro [ă tơnêi hneăn Chu Ru hiăng châ ô eăng, châ xúa hên tung pơlê pơla dêi mơngế Chu Ru, K’ho, Xuăn. Klêi mê, tơdroăng rêh ối hơ’leh, preăng hlo mơngế Chu Ru meăn tơnêi hneăn [ă xúa mâu hdro, kơ’lo ki pro [ă tơnêi. Cheăng meăn tơnêi hneăn rế hía rế vâ hía, ôh tá châ hnê ’măn ăm khu rơxông kơ’nâi. Dế nôkố, cheăng meăn tơnêi hneăn tiô vâi krâ nah dêi mơngế Chu Ru dế chôa ‘lâng châ ‘mâi mơnhông.

Tiô Ma Li tối, mâu tơmeăm ki pro [ă tơnêi hneăn dêi mơngế Chu Ru ga gok gâ, hên he\ng, ing um méa troh a túa ki vâ xúa. Mâu tơmeăm ki meăn pro ing tơnêi dêi Chu Ru xuân chiâng vâ xúa tung hơpiâp on, a kơ-[ăng, tíu ki rơkâu xối, thăm nếo ối cho tơdroăng ki vâ mơhno tối tung tơdroăng ki vâ pro rơnuâ ăm tâ tá hngêi trăng, tơmeăm khoăng a plông hngêi, tung kơdrum [ă hía hé.

Pôa Phùng Quốc Minh, Kăn [ơrô ngăn ‘na mơhno túa le\m tro tơring Đơn Dương, kong pơlê Lâm Đồng tối, Tơdroăng ki pro ăm mâu tơmeăm ki mơjiâng ing tơnêi hneăn Chu Ru chiâng le\m ro, mê cho ing tơnêi a pơlê Krăng Gọ, cheăm Ka Đơn [ă tơdroăng ki meăn mơjiâng mê,ôh tá eâ ai kơ-[ăng mơdá, mê cho ing kơpeăng ko\ng ki rơkê dêi mâu ki mơjiâng pro. Xuân môi tiah mê, cheăng ki pro hnâng [ă [â [ă cheăng teăn tơmeăm dêi mơngế Chu Ru xuân le\m rơkê há, mơhno tối khôi túa, vêa vong dêi hdroâng Chu Ru.

Hlá tơbeăng Lâm Đồng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định