Tăng ngăn hâi: 4/10/2020

 

 

Rơmôe kơchâi tơ-uâ hmâ pế tơvât [ă hơ’neh mâm, túa ki vâ mơjiâng pro laga chía ton iâ. Xua ti mê, mâu rơpo\ng hmâ mơjiâng pro kơchâi kố tung mâu hâi leh mơd^ng ki kân tung mâu roh kâ hmê rêm hâi. Khu vâi kơdrâi hdroâng Rơđế hiăng ‘nâi túa ki rah xo rơmôe kơbâng dêi kơchâi tơ-uâ ki kơhiâm má môi. Rơmôe tơ-uâ athế kơbâng, ngiât le\m, kông tơ-uâ xuân krâ kơvâ. Rơmôe kơchâi tơ-uâ kal athế xiah tah lôi kơtôu ki hơ’nhon pá kong. Vâi kô xếo tâi tâng krúa le\m kơtôu ki hơtăng pak^ng, drêng kâ mê ga kô kơhiâm. Hnêi pôe ‘nâng ‘nâi kông tơ-uâ dâng 5 troh 7cm. Djâ rơmôe tơ-uâ mê [ă têa tô, drêng âp chên krâ kơvâ, kô kui xo rơmoê hlá tơ-uâ vâ ‘măn a d^ng ăm ga x^ng le\m.

 

 

Rơmôe kơchâi tơ-uâ tơvât [ă hơ’neh mâm í

 

Hơ’neh í cho kế tơmeăm ki kal ahdrối, mâu kơchâi ho\m, kế tơmeăm ki pơ-ôu vâ pro kơchâi kơhiâm lơ ôh. Í ki mê athế cho í prâi lơ í ki kơ’nê tung kơdrum. Ki kơhiâm má môi, cho í ki xiâm xông kân, hngăm dâng lối 1kg. Klêi kơ’nâi lui xâk, lế klêa, xếo krúa hơ’neh, lôi í tá pu\m, pôh a kơpêng kơnoh khâng on ki ai kơchâ hên, tơkôm kéa í hiăng tr^ng ah. Mâu í ki mê hiăng châ mơngế Rơđế păn kơ’nê tung kơdrum ki rơdâ, mâu mơdrăn cho nhâ kơbâng, oâ ngâng [ă báu mê kô pro hơ’neh í kơhiâm, hơ-iâ.

Tah lôi kơxêng, xo to hơ’neh ki hiăng chiê hdrê hdrêng krâ kơvâ klêi mê, pêi hơ’neh í tung póu. Pơtối mê nếo, xo rơmôe tơ-uâ ki hiăng âp vâ tơvât [ă hơ’neh mâm í.

Kơte\m xâk xuân cho tơmeăm ki ôh tá păng lôi tung kế kâ. Kơte\m xâk ga xú ho\m, vâ há hăng iâ hnối xú ho\m cho tơviah ‘nâng. {ă mơngế Rơđế, kơte\m xâk ti xê to pro xú kơhiâm, thăm pro kơchâi kơhiâm ki ti lâi mê ối cho môi túa pơkeăng ki pơlât kơ-ôk, hâ  môh, châi pôu ko, kơ-o rơdêng. Xua ti mê, tâi tâng mâu kế kâ dêi mơngế Rơđế pơrá xúa kơte\m, ôh tá pế tơvât [ă kơte\m [ă toih.

Klêi kơ’nâi lâk xo kơte\m xâk, vâi lêa, lo\ng tah lôi kơtôu ga, mơdiê i iâ klêi mê rơvât [ă hơ’neh í [ă rơmôe kơchâi tơ-uâ. Tơvât tơ’nôm po [ă [ôt ngot tung kơchâi ki mê. Drêng mê, mâu ngế ki pêi mê athế pro ti lâi ăm hơ’neh í ki pêi mê tơvât [ă rơmôe tơ-uâ, la ôh tá chiâng pêi liê lối râ. Kơchâi kâ kố tâng pêi ăm tơmot dêi pó kô thăm rế kơhiâm, kông romôe tơ-uâ athế rak vế ki ngiât le\m, [ă lôi tá kông ga, kế kơchâi kâ kố ga thăm rế kơhiâm tâng tơvât tu\m mâu kế tơmeăm ki xú ho\m. Mâu hơ’neh í mê athế rơbông, tơvât [ă kông [ă hlá tơ-uâ.

Rơmôe tơ-uâ kâ ga kơhiâm, rơngiâp, hơ-iâ, pro ăm mơngế ki kâ tâ kơhiâm a rơkong. Kâ kơchâi ga rơpâ, rơmuăn, xú kơho\m le\m, ôh tá la lâi piu hiât. Kế kâ xuân kơhiâm, kơnôm ai tơdroăng ki tơtro dêi hơ’neh [ă kơchâi. Kố châ ngăn cho kế kâ ki kơhiâm dêi mơngế Rơdế [ă túa pế pơchên ki pơrá phá dêi pó, hên túa kơchâi, ai tá tơdroăng ki tơtro dêi pó.

Hlá tơbeăng Dak Nông

Nhat Lisa tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định