Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 13/12, Khu xiâm tơpui kâ kong têa Rusi kơbông krếo mâu khu ki tơtrâ a Libya tơpui tơno vâ tơleăng roh ôh tá tơniăn a kong têa kố. Rơkong kơbông krếo tơbleăng 1 hâi klêi kơ’nâi pôa Khalifa Haftar, Kăn pơkuâ lêng, ngế pơkuâ lêng kong têa Libya dó inâi LNA pơkuâ séa ngăn kơpong peăng mâ hâi lo Libya kơbông krếo pơxiâm môi roh tơplâ a pơlê kong xiâm Tripoli ‘’hluăn ing khu xông tơtrâ [a\ mâu ngế ki klâ xêh’’.

Xiâm kối khoh pro khu lêng Libya tơbleăng hbrâ roh plâ má mơ’nui a Tripoli châ tối cho xua pôa Donald Trump, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hâi lơ 15/4 ai roh tơpui phôn [a\ pôa Khalifa Haftar, Kăn xiâm pơkuâ lêng kong têa Libya, mơhno tơdroăng ki môi tuăn [a\ troăng tơplâ dêi khu lêng kong têa Libya.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng