Tăng ngăn hâi: 2/12/2020


VOV4.Sêdang - Pôa Sergey Ryabkov, Ngế xiâm tơpui kâ kong têa Rusi mơnhên, Rusi kô ôh tá tơpui tơno ‘na tơdroăng Crimea [a\ Mih xua tơdroăng kố ‘’hiăng ôh tá ai xếo’’. Xông tơpui a Hneăng hôp tơpui lâp plâi tơnêi mơ’no tơdrêng tung um tơvi hâi lơ 30/11, ngế tơpui kâ kong têa Rusi tối, Rusi [a\ Mih thế thăm tơru\m dêi pó pơla péa pâ.

‘Na tơdroăng Crimea, ôh tá ai tơdroăng klâi vâ tơpui tơno tơ’nôm xua rêm tơdroăng ki tơdjâk kơpong kố hiăng châ tơleăng sap ing ton nah. Xuân tiô pôa Sergey Ryabkov, Rusi hbrâ vâ tơpui tơno [a\ Mih ‘na mâu troăng pơxâu phak châ pêi pro [a\ kong têa kố ôh tá kâi tui. Mih ai hnoăng thăm pro pơxâu phak tâng vâ, laga troh drêng lâi ‘lo, troăng hơlâ kô ôh tá châ tơ-[rê [a\ ôh tá châ pơxúa klâi.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định