Tăng ngăn hâi: 21/10/2020


 

VOV4.Ssêdang - Pôa Denis Manturov, Ngế xiâm pơkuâ kơmăi kơmok – tê mơdró kong têa Rusi nếo achê kố tơbleăng, tơdroăng mơjiâng pro vaccine Sputnik V hbrâ mơdât Covid 19 a kong têa kố kô tâk châ 5 xôh, tâk troh 1,5 rơtuh klo\ng troh khế 12 la ngiâ. Tiâ rơkong kơ-êng tung um tơvi, pôa Denis Manturov mơnhên, Rusi pơkâ vâ mơjiâng dâng 300 rơpâu klo\ng pơkeăng vaccine 19 a mơ’nui khế kố [a\ dâng 800 rơpâu klo\ng pơkeăng a khế 11.

Pơkâ má mơ’nui kô cho 1,5 rơtuh klo\ng vaccine a khế 12 la ngiâ. Rusi cho kong têa apoăng tung lâp plâi tơnêi tơbleăng vaccine Covid 19 [a\ inâi Sputnik V. Vaccine kố hiăng mơnhên ki châ tơ-[rê [a\ tơniăn [a\ châu rơpâu ngế mơnúa pâk ngăn.

Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định