Tăng ngăn hâi: 21/1/2020

VOV4.Sêdang - Nôkố pơreăng êi xôu ki tơviah xua virus corona tâ tú a Sinuâ dế tâ tú rơ-iô khât. Hâi lơ 20/1, kơ koan ngăn pơkeăng pơlê kong kân Bắc Kinh [ă Thẩm Quyến tơbleăng châ hlo ai mâu ngế tâ tú êi xôu ki tơviah xua virus Corona pro.

Tung pơla mê, a tíu xiâm ai tâ tú pơreăng, pơlê kong kân Vũ Hán, mâu pơreăng ki nếo xuân rế tâk hên. Kơ koan ngăn pơkeăng pơlât pơlê kong kân Bắc Kinh tối ai 2 ngế tâ tú virus corona pro chiâng êi xôu ki tơviah, a pơlê kong kân Thẩm Quyến tơbleăng ai 1 ngế nếo tâ tú.

Bú tung 2 hâi lơ 18 [ă 19/1 hiăng ai tơ’nôm 1 ngế hlâ [ă 136 ngế nếo tâ tú a Vũ Hán, pro kơxo# mơngế ki tâ tú ing pơxiâm ai pơreăng hiăng tâk 198 ngế, tung mê ai 3 ngế hlâ.

 

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng