Tăng ngăn hâi: 20/1/2020

 

 

 

VOV4.Sêdang - Pôa Recep Tayyip Erdoğan, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Thổ Nhĩ Kỳ loi tơngah Hneăng hôp kong têa ê ‘na Libya a pơlê kong xiâm Berlin, kong têa Alơmăng kô po ăm tơdroăng ki châ rơhéa hên kơvâ, tung mê ai tá tơdroăng kring vế, gak ngăn [ă cheăng kâ.

Tối tơbleăng a ngiâ khu chêh hlá tơbeăng drêng vâ lo ing Istanbul, pôa Recep Tayyip Erdoğan môi hdroh nếo tối, tô tuăn ‘na tơdroăng ki mâu khu lêng ‘mêi Tơnêi têa Islam ki dó inâi IS [ă al-Qaeda hiăng tăng hlo tíu ối a Libya, thăm pro mơnhâu tơdroăng tơniăn tung kơpong [ă tung lâp plâi tơnêi. La pôa hnối hdreăm hôu tơdroăng ki ôh tá tơniăn dêi lâp plâi tơnêi tung tơdroăng pơkâ tơleăng rôh tơxul tơxal kố.

 

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định