Tăng ngăn hâi: 23/10/2020

 

 

 

 

VOV4.Sêdang - Kơxo lơ 22/10, a pơlê kong kơdrâm {uôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak, Tíu xiâm pro mơgrúa-xôh kơdê pơreăng Tây Nguyên hiăng tơku\m po leh tơbâ 45 hơnăm hâi mơjiâng Tíu xiâm kố lơ 22/10. 45 hơnăm hdrối kô nah, mâu tơdroăng cheăng ‘na kơvâ kố dêi Tíu xiâm pro mơgrúa-xôh kơdê pơrơeăng  Tây Nguyên  hiăng hlo tơdroăng ki hdró mơnhên kal kí tung kơpong.

Mê cho: kâi mơdât pơreăng châi hrê a hơnăm 2000; kâi mơdât pơreăng lo xêi a hơnăm 2003; Kơxo# mơngế tro mâu pơreăng ki tâ tú môi tiah châi klêa lăm dế lo têa, châi klêa lăm dế lo liu, kơ-o hngiú, châi hrê, kơ-o rơdêng vâ tối hiăng pá hlo ai. Ki rơhêng vâ tối, sap ing apoăng hơnăm troh nôkố, drêng pơreăng êi rơtốu krôk tâ tú [ă pơreăng Covid-19 tâ tú a kơpong Tây Nguyên, Tíu xiâm séa ngăn pơreăng hiăng mơ-eăm tơru\m tung tơdroăng khăm ngăn mơheăm, séa ngăn nhên ‘na pơreăng tâ tú, hdró kơpong vâ mơdât pơreăng ăm tơniăn lâp kơpong Tây Nguyên, kơnôm ing mê, pơreăng tâ tú mê hiăng kâi châ mơdât.

 

Khu xiâm ngăn pơkeăng [a\ khăm pơlât diâp hlá cơ ăm Khu kơdê pơrea\ng kơpong Tây Nguyên

 

A leh tơbâ, pôa Đỗ Xuân Tuyên, Kăn xiâm pho\ ngăn pơkeăng pơlât tối nhên, tung mâu hơnăm la ngiâ, tíu pêi cheăng kố mơdêk tâ nếo hnoăng cheăng hbrâ ví [ă mâu pơreăng ki nếo ai môi tiah Covid-19, tơngê kơ-o kơ-ôk [ă mơ-eăm mơdât mâu pơreăng lơ u ối tâ tú.  

Gương tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định