Tăng ngăn hâi: 2/1/2020


 

VOV4.Sêdang - Hâi lơ 1/1, drêng tơdah phiu ro koh hơnăm nếo 2020, mơngế Rơteăng a [uôn Kon Hring, cheăm Ea H’Đing, tơring }ư\ Mgar, kong pơlê Dak Lak hiăng tơku\m po t^ng kâ báu nếo, tơ’mot kơdrâm kuăn pơlê [a\ tơmối a lâp lu troh ngăn hlo akố. T^ng kâ báu nếo cho tơdroăng ki kal tung rêh ối ‘na hiâm mơno dêi mơngế Rơteăng, châ tơku\m po vâ mơnê Xeăng ăm kum ăm pêi lo hên tơmeăm [a\ rơkâu pâ hơnăm nếo mêi tro tô ‘ló, tơmeăm mơjiâng chiâng dâi le\m, rêm ngế pơrá mo sêi têi ‘răng.

 


Krâ pơlê rơkâu kơxúi Xeăng chu ngăn, pâ mâu tơdroăng ki le\m má môi troh tung  pơlê

 

 


Tơmối [a\ kuăn pơlê rơtế ôu drôu xiâm

 

Châ rak po đi đo sap hơnăm 1994 troh nôkố, t^ng kâ báu nếo dêi mơngế Rơteăng a [uôn Kon Hring hiăng chiâng khôi túa le\m tro, hâi leh mơd^ng tơdjuôm dêi kuăn pơlê tung cheăm [a\ cho môi tung 5 túa leh mơd^ng dêi mâu hdroâng kuăn ngo a tơring }ư Mgar châ tơku\m po rêm hơnăm vâ pơtối rak vế, mơnhông ki kơnía ‘na khôi túa le\m tro, thăm tơru\m môi tuăn tung hdroâng mơngế.

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

 

A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định