Tăng ngăn hâi: 2/12/2020

 

VOV4.Sêdang - Pôa Joe Biden, Kăn xiâm pơkuâ kong têa Mih hneăng ki nếo a hâi lơ 1/12 hiăng tơbleăng inâi mâu kăn ki apoăng pêi ‘na tơdroăng cheăng kâ kong têa. Pôa Joe Biden ăm ‘nâi, mâu kăn dêi pôa ki pêi hnoăng cheăng mê kô ai ivá vâ mơnhông kong têa Mih hluăn ing mâu tơdroăng ôh tá tơniăn nôkố [ă mơjiâng nếo cheăng kâ ki rơdêi tâ nếo tâng vâ pơchông [ă hdrối roh pơreăng kân tâ tú. Pak^ng mê tơku\m hên tâ nếo mâu khu râ ki kro mơdro\ng.

Mâu kăn pêi ‘na cheăng kâ dêi pôa kô pro xiâm ki kal tung mơjiâng mâu pơkâ vâ pêi klêi hâi lơ 20/1 vâ re\ng mơnhông tâ nếo ‘na cheăng kâ kong têa. Tung roh rơbleăng kơ’nâi dêi pôa Joe Biden, jâ Janet Yellen, ngế châ rah xo pro Kăn xiâm rak liăn ngân Mih, hiăng tối nhên ki kal dêi tơdroăng re\ng pêi pro vâ tơleăng mơnhên ‘na pơreăng tâ tú [ă tơdroăng  rế kơdroh cheăng kâ.

 

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định