Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Khu râng liăn to\ng kum vâi hdrêng Khu lâp kong têa dó inâi UNICEF a Việt Nam tối ăm ‘nâi, Grup pơkuâ Kimberly-Clark hiăng tơru\m [a\ UNICEF vâ to\ng kum mâu troăng pêi ki rơkê rak ngăn ivá dêi vâi hdrêng, kuăn ngá [a\ kơdroh hlâ a vâi hdrêng a mâu kong pơlê kơpong kong ngo peăng kơnho\ng tơnêi têa [a\ Tây Nguyên Việt Nam.

Tơdroăng tơru\m cheăng tơkêa to\ng kum ăm 7 kong pơlê: Điện Biên, Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Gia Lai, Kon Tum, Dak Nông. Khu pơkuâ râng liăn kô to\ng kum vâ thăm rak ngăn ivá ăm vâi hdrêng kuăn ngá ing hnê mơhno đi đo ăm kăn [o# khăm pơlât ‘na rak ngăn vâi hdrêng kuăn ngá, rak ngăn tiô Kangaroo ăm vâi hdrêng kuăn ngá ki mơhum tá hâi tro hâi khế [a\ hiâ kâng, mơjiâng môi troăng rak ngăn ăm vâi kơdrâi mơ-êa [a\ vâi hdrêng ối ku\n.

Tiô tối hdrối dêi Ko\ng ti Kimberly-Clark [a\ UNICEF, mâu tơdroăng kố kô pơxúa ăm 265 rơpâu ngế vâi hdrêng kuăn ngá tung 3 hơnăm [a\ kô kum ăm lối môi rơtuh ngế vâi hdrêng kuăn ngá rêm hơnăm.

A Sa Ly tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng