Tăng ngăn hâi: 14/12/2019

VOV4.Sêdang - Tơpui tơno tơdroăng cheăng lêng Việt Nam – Mih 2019 nếo châ tơku\m po a tíu pêi cheăng Khu xiâm pơkuâ ngăn lêng Mih a pơlê kong xiâm Washington. Djâ khu kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng Việt Nam veăng a rôh tơpui tơno cho Thươ\ng tươ\ng Nguyễn Chí Vịnh, Ngế  xiâm pho\ pơkuâ ngăn lêng [ă peăng Mih cho pôa Randall Shriver, Ngế ki kum cheăng ăm kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Mih.

A rôh tơpui tơno, péa pâ hiăng tối tơbleăng ăm dêi pó ‘na tơdroăng tung kong têa ê, tung kơpong ki péa pâ rơtế vâ ‘nâi ple\ng; mơnhên tối klêi kơ’nâi tơru\m cheăng hơnăm 2019, mơnhên túa pơkâ tơru\m cheăng tung hơnăm 2020 [ă mâu hơnăm ki pơtối tơtro [ă Hlá mơ-éa chôu vế ‘na Mơdêk tơru\m cheăng lêng pơla péa pâ hơnăm 2011. Klêi mê tối tơbleăng troăng ki ngăn tơdjuôm ‘na tơru\m cheăng lêng Việt Nam – Mih hơnăm 2015, pêi pro hơ’leh mâu tơdroăng ki xiâm ki châ péa pâ môi tuăn tung rôh lăm pôu Việt Nam a khế 11/2019 dêi pôa Mark Esper, Kăn xiâm pơkuâ ngăn lêng kong têa Mih, veăng kum mơdêk tơru\m cheăng tung tâi tâng Việt Nam-Mih.

Katarina Nga tơplôu [ă tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng